(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Komunita sester v Humpolci u Pelhřimova

(Naše komunita)

Naše sestry pracují v nestátním zařízení: v Domově blahoslavené Bronislavy (DbB), jehož zřizovatelem je naše Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek. Je to sociální zařízení pro laické seniory, ve kterém naše sestry ve spolupráci s civilním personálem poskytují nejen vlastní soc. péči, ale také pomáhají při různých kulturních a zájmových programech. Tímto způsobem se sestry snaží vnášet do své konkrétní činnosti pravého apoštolského ducha, kterým oplýval sv. otec Norbert.

Naše provincie - po vrácení obou objektů a jejich rekonstrukci v r. 1993-4, navázala na původní činnost našich sester v péči o laické seniory z Humpolce a okolí, která byla násilně přerušena v r. 1950. V r. 1994 byl DbB znovu otevřen, a začalo zde působit pět sester. Hlavní činnost byla sice v Domově, ale sestry pomáhaly též ve farnosti při vyučování náboženství. V současné době zde působí dvě sestry, které kromě vlastní fyzické i duchovní služby v Domově také pokračují ve výuce náboženství a s mládeží úzce spolupracují. Od loňského roku zde také vzniklo společenství premonstrátských terciářek, které se sestrami úzce spolupracují. Na starost je má S. Petra, která se také dle možností setkává s terciáři při komunitě na Svatém Kopečku. S. Judita pokračuje ve studiu v Olomouci, kam pravidelně dojíždí a má také možnost setkávat se se sestrami v mateřinci na Svatém Kopečku.

Kněžskou službu ve farnosti i u našich sester zajišťují převážně otcové Premonstráti ze želivské kanonie, kteří mají klášter cca 9 km od Humpolce.

Dům, kde sestry bydlí, je s Domovem blah. Bronislavy spojen prosklenou spojovací chodbou a je v něm i soukromá kaple sester, zasvěcená Svatému Kříži. Zde sestry spoluslaví liturgii mše svaté, chválí Pána při liturgické modlitbě církve (breviář), adorují Pána v NSO a konají další společné i soukromé duchovní úkony. V Domově je také poloveřejná kaple zasvěcená bl. Bronislavě (panně premonstrátského řádu z kanonie premonstrátek Zwierzyniec u Krakova), kde se obyvatelé modlí a spoluslaví mši svatou. V Domově je také rehabilitační místnost na cvičení s klienty a prostorná jídelna pro chodící klienty. V kulturní místnosti se konají akce, kterých se účastní většina schopnějších obyvatel i na vozíčku. Vedení domova zajišťuje i různé akce mimo Domov, zájezdy a kulturní programy v Humpolci i okolí, kterých se účastní i naše sestry.

Dne 18. 6. 2014 proběhla důstojná oslava 20. výročí znovuotevření Domova blahoslavené Bronislavy. Více o průběhu slavnosti na: www.domovbronislavy.cz

Kontakt

Sestry premonstrátky
Školní 417
39601 Humpolec
Česká republika

tel. 565 650 325, e-mail: sestry.humpolec@seznam.cz
zodpovědná sestra: S. Petra Jiřina Nováková

aktualizováno říjen 2015

 

 

Pouť do Želiva a pouť na Svatý Kopeček

Dne 6.června 2016 na slavnost sv. Norberta zakladatele premonstrátského řádu se S. Petra a S. Judita vydaly spolu s terciářkami z Humpolce na pouť na Svatý Kopeček, aby společně se sestrami a terciářkami z Olomouce oslavily svátek sv. Norberta.
V bazilice se dopoledne účastnily mše sv., kterou celebroval P. Ambrož Šámal O. Praem a po ní se pomodlily u relikvie sv. Jana Pavla II.
Přijaly pozvání na oběd v klášteře sester a poté v kapli společnými modlitbami oslavily sv. Norberta. Následovala rekreace a setkání všech společně v klášterní knihovně, kde byl prostor pro vzájemné sdílení, občerstvení a zazněly též kytarové písně v podání pana Luďka Brzoně.

V pondělí 9. května 2016 se S. Petra, S. Judita a některé terciářky z Humpolce vydaly na pouť do nedalekého premonstrátského kláštera v Želivě, aby se tam společně zapojily do mešní liturgie a navštívily i spolubratry.
P. Tadeáš se jim pěkně věnoval a ukázal i výstavní prostory kláštera.

 

 

Předvánoční návštěva 2014

V pátek 19. prosince jsme se vydaly s provinční představenou S. Michaelou na návštěvu Humpolce a to především našich sester v komunitě a také obyvatel a vedení Domova blah. Bronislavy.
Bylo o čem povídat, všude vládla atmosféra radostné přípravy na nejkrásnější svátky roku. S. Michaela navštívila jednotlivě obyvatele Domova a předala každému malý dárek pro radost, která byla patrná v jejich tvářích. Také jsme okusily z výborného vánočního cukroví, které dodává těmto svátkům své kouzlo. Se sestrami jsme si popřály krásné a milostiplné svátky, předaly dárky a společné setkání v komunitě jsme završily liturgickou modlitbou.
Fotografie

 

Národní setkání terciářů v Praze na Strahově

Dne 18. října se S. Petra spolu se dvěma terciářkami z Humpolce účastnily Národního setkání terciářů v Praze na Strahově.
Součástí programu byla mše sv. s p. opatem Michaelem Pojezdným, při které tři strahovští terciáři skládali terciářský slib. Po mši sv. bylo představení jednotlivých terciářských společenství a představení programu. Po společném obědě, následovala přednáška P. Vojtěcha Kodeta O. Carm jak žít s Božím slovem a z Božího slova.
Toto setkání bylo také přípravou na Mezinárodní setkání terciářů, které se bude konat v červenci 2015 v klášteře Teplá.

 

V sobotu 11.10.2014 se uskutečnilo na faře v Humpolci Dětské společenství

Na tomto setkání bylo 23 dětí ve věku od 4 do 12 let. S menšími dětmi zůstali rodiče a někteří je dovezli a po ukončení si po ně zase přijeli.
V úvodu po krátké modlitbě všechny děti přivítal místní duchovní správce farnosti vikář Marek Marcel Šavel, Thlic., O.Praem.
Potom byly děti rozděleny podle věku do dvou skupin.V mladší skupině byla animátorkou programu: Olga Kutišová a vypomáhala s. Judita Viera Masničáková. Ve druhé, starší skupině byla animátorkou Klára Urbanová.

 

Události v září 2014

Dne 13. 9. byla v Želivském opatství velká pouť – díkůvzdání za 350 let existence Královéhradecké diecéze. Pouť začala pontifikální mší sv., kterou celebroval Mons. Jan Kajnek.

Následně ze Želiva začala pouť s ostatky sv. Jana Marie Vianneye po okolních farnostech. Dva kněží z Arsu doprovázeli relikvii srdce světce, kterou mohl každý poutník uctít. Odpoledne byl v sále „Českého nebe“ promítnut životopisný film světce. V 15:00 byla v kostele ukončena adorace svátostným požehnáním želivského opata Jáchyma J. Šimka.

 

Události v srpnu 2014

Na slavnost sv. Augustina (28.srpna) našeho zákonodárce jsme putovaly do Želiva k premonstrátským spolubratřím, kde jsme se účastnily slavnostní bohoslužby.

Dne 23.8. jsme přivítaly M.Hermanu a S.Aurelii. Při modlitbě Večerních chval začala oficiálně vizitace naší komunity, které předcházela týdenní modlitební příprava.

 

Události v červnu a červenci 2014

Dne 15. 7. jsme přijaly pozvání od kolegyň z práce a navštívily jsme Rápotice. Prohlédly jsme si malou místní kapli, o kterou se stará jedna z našich bývalých spolupracovnic. Spolu jsme se pomodlily za naše rodiny. Potom jsme se zastavily na malé pohoštění ve dvou rodinách a povyprávěly jsme s nimi. Prožily jsme společně pěkný večer.
Dne 4. 7. nás navštívily sestry z Trnavy z provincialátu - S. Akvína, provinční představená, a S. Siarda. Zůstaly u nás 2 dny. Popřály S. Petře k řeholnímu svátku, obohatily nás společnou i soukromou modlitbou a S. petra je doprovázela na výletě na přehradě. Promítly nám film s křesťanskou tématikou a S. Judita s nimi odjela na dovolenou na Slovensko.
Dne 26.6. jsme se vydaly společně na odpustkovou slavnost sv. Jana Křtitele do nedaleké farnosti Mladé Bříště, kterou spravují želivští premonstráti. Mši svatou sloužil želivský opat Jáchym J. Šimek. Do celodenního programu patřily tradičně řemesla a vystoupení ochotníků, kteří zahráli 4 pověsti z Vysočiny. Po obědě byl koncert a večerní program, na kterém bylo vyvrcholení – ochotnické představení o hradě Orlíku. Večer, po návratu domů jsme ještě oslavily řeholní svátek S. Petry, představené naší komunity.

 

Oslavy 20. výročí znovuotevření Domova blah. Bronislavy

Ve středu 18. června 2014 jsme přijaly pozvání na oslavy 20. výročí znovuotevření Domova blah. Bronislavy, které jsme přijaly s velkou radostí a vděčností především našemu Pánu, za jeho nezasloužené dary.
Slavnostní program zahájil ředitel Domova Mgr. Jan Výborný, který přivítal nejen pozvané hosty, ale i všechny, kteří přišli společně oslavit toto významné výročí, a jmenovitě poděkoval všem, kteří se na dnešním slavení jakkoliv podíleli. Po něm přijala slovo S. Michaela Nováková, provinční představená, která za zřizovatele poděkovala panu řediteli a všem, kteří se v Domově starají nejen o jeho provoz, ale především pomáhají spoluvytvářet pravou rodinnou atmosféru v tomto našem zařízení.
Po úvodním slovu přišlo na řadu vystoupení Dechového orchestru mladých ZUŠ GM Humpolec, který překvapil nejen kvalitou hraní a zpěvu, ale i doprovodným slovem. Po téměř hodinovém vystoupení následovala mše svatá na poděkování za existenci Domova, za personál a obyvatele Domova a za všechno co umožňuje. Hlavním celebrantem byl želivský opat Jáchym J. Šimek OPraem, který přítomné v homilii vybídl zvláště ke dvěma důležitým úkolům: k lásce a modlitbě, které je v této době velmi potřeba.
K volné zábavě hrála až do konce programu dechovka Vysočinka, která je sice nejmenší profesionální dechovkou na Vysočině, ale pod kapelníkem Tomášem Vodrážkou dovede velké věci. Od plic jsme si všichni „zavzpomínali na mladá léta“. Nechybělo ani výborné pohoštění, které nám nabídl personál Domova. Ředitel Domova také převzal Pamětní list k jubileu Domova od starosty města Humpolec, Mgr. Jiřího Kučery, který ocenil význam tohoto zařízení v regionu.
Fotografie

 

Události v květnu 2014

Dne 18. 5. putovala S. Judita s manželi Brzoňovými a dalšími terciářkami několik poutních míst.
Dne 13. 5. nás navštívila S. Michaela Nováková, provinční představená, a spolu se S. Petrou pracovala na úpravě příručky pro práci s terciáři. Kromě společného slavení při liturgii jsme také prožili společné posezení s P. Timotejem.
Od 7. 5. byla v naší komunitě na dovolené S. Blanka ze Svatého Kopečka. Navštívila své známé a se S. Petrou byly na výletě na Solinkách. S. Blanka nám představila své kuchařské umění a připravila nám skvělé lívance. My jsme jí na oplátku splnily její přání a připravily jsme pravé slovenské brynzové halušky. Ty ochutnala i její maminka a nabídly jsme je i P. Timotejovi OPraem ze Želiva.
Dne 6. 5. jsme společně oslavily řeholní svátek S. Sávie mší svatou a posezením při rekreaci a domácí dortě. Děkujeme spolusestrám z Vrbového a Svatého Kopečka za všechny modlitby a přání.

 

Události v únoru 2014

Dne 27.2. navštívil naši komunitu P. Lohel Klindera OPraem ze Strahova, který je asistentem naší provincie. Na pozvání S. Petry měl promluvu pro klienty Domova ve zdejším křesťanském klubu a potom poseděl s námi.
Ve zdejším kraji je tradice Masopustu před postní dobou. V Domově blah. Bronislavy se to konalo dne 26.2. Na program byla pozvaná živá hudba a vítaná účast s maskami. Také jsme se toho účastnily, celý průběh měl velmi rodinnou a veselou atmosféru, přišly i civilní sestry se svými dětmi v maskách. Před ukončení večerního programu byla vyhlášena tombola.
Dne 24.2. navštívila S. Sávie nemocné klienty v denním Centru Astra v Humpolci. Dostala současně i pozvání do jejich „Křesťanského klubu“ povyprávět něco o působení sester na Bílé Vodě v době totality.
Začátek měsíce února jsme měly, jako v každé řeholní komunitě, poznačený Dnem zasvěcených osob. Poněvadž jsme se nemohly účastnit společného setkání řeholníků v Hradci Králové, které se konalo 3.2.2014, oslavily jsme ho doma a pozvaly jsme k nedělnímu obědu pana vikáře P. Mariana Sokola – premonstráta ze Želiva. Po obědě jsme poseděli při kávě v družném rozhovoru. Pan vikář nám vyprávěl o svém povolání. Bylo to velmi srdečné posezení. V podobném duchu proběhlo i setkání S. Petry s terciářkami. Navzájem se povzbudily a hovořily o programu setkání během roku, naplánovaly společnou pouť a duchovní obnovu.

 

I před Vánocemi 2013 bylo hodně příprav,

ale všechny násobí radostnou atmosféru a pohodu jejich slavení.
V Domově blah. Bronislavy se uskutečnil předvánoční koncert, peklo se společně cukroví, které se o štědrém dnu ochutnávalo a na Silvestra se potkal starý s novým rokem.

 

 

20. září 2013 jsme se v komunitě na Svatém Kopečku rozloučily se S. Petrou,

která byla jmenovaná představenou komunity v Humpolci. S. Michaela jí poděkovala za pomoc v Norbertinu, a popřála jí Boží pomoc a sílu Ducha svatého na novém působišti.
Po příjezdu do Humpolce a krátkém setkání s vedením Domova blah. Bronislavy se sešla komunita sester v novém složení a S. Petra byla uvedena stanoveným obřadem do této nové služby. S. Judita nám uvařila výborný oběd.

 

 

Setkání terciářek ze Svatého Kopečka s terciářkami z Humpolce

 

Dne 10. června 2013 jsme přijaly pozvání do denního stacionáře Astra

na Kavárničku, kde jsme byly hosty. Promítly jsme film o premonstrátkách v Čechách a hovořily o premonstrátské spiritualitě. Povzbudil nás živý zájem přítomných, kteří říkali: „Na mši sv. k vám chodíme velmi rádi a budeme chodit ještě raději.“ Lépe jsme se takto i poznali se seniory, které u nás v kapli blah. Bronislavy na mši vidíme.

 

Ve dnech 18.- 28. května 2013 byly S. Agata a S. Martina ve Vrbovém

S. Martina na duchovních cvičeních ve „škole Panny Marie Medžugorské“ na téma o modlitbě srdcem pod vedením P. Marinka Šakotu. Díky za společenství sester v modlitbě a postu. Kéž je nám v každodenním snažení Panna Maria pomocí.
V prodlouženém čase duchovních cvičení byla S. Martina spolu se S. Dolorózou, S. Monikou a S. Gilbertou v překrásné přírodě Dechtíc, pomodlit se křížovou cestu i růženec. Chladné, deštivé počasí se během modlitby změnilo na příjemný pobyt v Boží přírodě.

 

Dne 10. 5. byla S. Martina a S. Agata na Strahově na pouti u hrobu sv. Norberta. Vděčně vzpomínáme na milé přijetí panem opatem Michaelem Pojezdným OPraem, na společnou modlitbu v kapli konventu, oběd s bratřími i prohlídku strahovské knihovny s P. Evermodem.

 

Dne 5. května jsme u nás přivítaly velmi vzácnou návštěvu: S. Akvína – provinční představená Slovenské provincie - s celou svojí radou!
Po společném obědě se podívaly i do Domova blah. Bronislavy k radosti všech našich klientů a jejich návštěv, kteří na ně dlouho vzpomínali.

 

V úterý 30. dubna 2013 měli klienti a zaměstnanci Domova blah. Bronislavy

přednášku P. Gotšalka Lovaša OPraem o mylných představách Boha. Otázky klientek na to, jak Pán Bůh skutečně vypadá, Páter zvládal na jedničku. Máme počkat na chvíli, kdy se s ním setkáme a potom si to povíme, bude to pravdivější. Nyní máme víru!
Přednáška se těšila velkému zájmu klientů a dala podněty k dalším rozhovorům.

 

Terciáři v Humpolci v dubnu a únoru 2013

 

25. března 2013 jsme vděčně přivítaly M. Hermanu,

generální představenou, která přijela zasněženou dálnicí se svou rádkyní S. Renatou. Děkujeme za pozdravy, dárky i jablíčka z Vrbovské zahrady. Matka Hermana nám vyprávěla o cestě do Frigolet ve Francii, kde začíná působit malá skupina našich sester, a promítla nám fotky z této cesty.
V sobotu 16. března po mši svaté potěšili naši mládežníci klienty Domova blah. Bronislavy křesťanskou hudbou a zpěvem v kapli Domova. Vděčně poslouchali téměř všichni, někteří i na pokojích prosili otevřít dveře, aby slyšeli. Přišli i ti, kteří do kaple nechodí. Skupina „HuSa bend“ z Humpolce hraje a zpívá na mládežnických mších ve farním kostele, jejich koncerty a modlitby chval jsou i v okolí velmi oblíbené.

 

31. srpna 2012 nás pozvala mládež z Humpolce

na slavnostní ukončení prázdnin posezením u pizzy. Hostem byl i P. Tadeáš, O.Praem ze Želiva.

Během prázdnin jsme se v komunitě vystřídaly na dovolených

a navštívily jsme své příbuzné. S. Judita putovala z rodiště na poutní místo k Panně Marii ze sousední farností autobusem. S. Martina se v rámci dovolené zúčastnila spolu s mládeží z Nižné a Humpolce Festivalu mládeže v Medžugorje.

 

Během měsíce června 2012 jsme uskutečnily několik putování

3.6. to byla pouť k sv. Norbertovi na Strahov. Slavnostní mši svatou celebroval P. Hugo, O.Praem, místní farář s bratry. Při této mši svaté přistoupili zároveň dva chlapci k prvnímu svatému přijímání. Po mši svaté jsme přijaly pozvání bratří ke společnému nedělnímu stolu. U hrobu sv. Norberta jsme v modlitbách prosily za naše kapituly.

V neděli 17.6. jsme se v Kalištích, kde působí P. Matouš, O.Praem ze Želiva, zúčastnily dětské mše svaté. Po obědě jsme si s dětmi udělaly výlet do lesa na byliny. Děti nám za odměnu zahráli pohádku o „Pyšném šátečku“.


V pátek 23. 6. jsme se spolu s mládeží z Humpolce vydaly na blízký hrad Orlík. Společně jsme hledali pět klíčů k pokladu hradu a P. Tadeáš, O.Praem, nám na závěr při západu slunce odsloužil mši svatou, která byla poděkováním za požehnaný den.

30. 6. se konala prosebná pouť za nové kněžské a řeholní povolání do rodiště sv. Vojtěcha. Putovali farníci ze dvou děkanátů - z Humpolce a Havlíčkova Brodu, které spravují naši bratři – P. Marián a P. Hroznata. V kostele v Libici nad Cidlinou byla mše svatá, kterou celebrovalo pět kněží a zpívaly a hrály dva mládežnické sbory. Po modlitbě k Panně Marii a během adorace jsme před Nejsvětější Svátostí oltářní prosili za nová kněžská a řeholní povolání. Na Hradisku - místě základů hradu rodu sv. Vojtěcha, mládež se S. Martinou zahrála krátkou scénku zveršovaného životopisu sv. Vojtěcha, která přítomné velmi oslovila. Na závěr jsme navštívili nově obnovenou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře.

 

Něco z dubna až června 2012

Dne 4.dubna 2012 navštívily děti z Humpolce naše seniory v Domově bl. Bronislavy s pěkným kulturním programem.
Dne 12. května 2012 jsme v komunitě přivítaly naše budoucí terciářky. Setkání bylo přípravou na obřad přijetí do třetího řádu a terciářky si vybraly jména svých budoucích terciářských patronů. V kapli jsme pozdravily Pannu Marii zpívanými litaniemi a modlitbou antifony k sv. Norbertu jsme odevzdaly tyto naše budoucí terciářky pod ochranu našeho Zakladatele. Dne 9. června se po mši svaté, kterou sloužil želivský P. Matouš Kušnír, O.Praem, konal obřad přijetí osmi nových terciářek do třetího řádu a jsou připojeny k naší komunitě v Humpolci.
Ilustrační snímky

 

Sestry se v komunitě snaží naplnit své premonstrátské poslání

zvláště životem modlitby, adorace, sdílením nad Písmem svatým, ale také pohostinností vůči návštěvám v komunitě, společnou rekreací a oslavou svátku spolusestry, i běžnou prací v domě i na zahradě.
S. Martina a S. Judita vyučují náboženství a křesťanskou etiku. Děti z Humpolce připravily malý koncert pro obyvatele Domova bl. Bronislavy. V závěru ledna 2011 jsme byly přítomny koncertu dětí z farnosti, který připravily pro naše seniory v Domově bl. Bronislavy. V rámci apoštolátu míváme v kapli sester adorace s dětmi a jejich rodiči za aktuální potřeby církve.
Léto a podzim na Vysočině jsou také velmi kouzelným ročním obdobím.

Dne 14. května 2011 jsme se připojily k těm, kteří přišli poděkovat za nového biskupa Mons. Jana Vokála, který se stal 25. biskupem královéhradecké diecéze. Jako symboliku jeho nové služby jsme mu předaly malou ovečku, ovšem - ne živou.
S velkou radostí jsme jej přivítaly v naší komunitě dne 13. prosince 2012., kdy nás nečekaně navštívil. Radost neskrývali ani obyvatelé Domova bl. Bronislavy, které také navštívil.

Několik fotografií pro ilustraci textu
Další sada ilustračních fotografií

I další střípky ze života komunity jsou z roku 2011

V Domově bl. Bronislavy vede S. Martina s obyvateli křesťanský klub modlitby a dalších duchovních aktivit. Příbuzný S. Metodějky ji navštívil a s obyvateli, za doprovodu harmoniky, si od srdce zazpívali. V dubnu jsme přijaly pozvání našich farníků a prožily jsme s nimi pěkné chvíle na jejich chatě. V červenci prožila S. Judita studijní pobyt v Německu, aby si kromě jiného, zdokonalila němčinu. V říjnu se vydala S. Martina s děvčaty z farnosti na pouť do Prahy. Sestry se účastnily říjnové duchovní obnovy v Želivském klášteře.
Ilustrační fotografie

 

Leták o působení Domova bl. Bronislavy v Humpolci

Advent a Vánoce 2011 u nás v Humpolci

Ze života naší komunity v Humpolci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování