(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2014

 

Živý Betlém

V ambitu za bazilikou Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku se večer prvního vánočního svátku odehrála Hra Betlémská o „Narození Pána Ježíše".
Speciálně pro Svatý Kopeček opět z pera neznámého autora čerstvě napsaná a mnohými dobrými lidmi i zvířaty všeho věku pro potěchu všech zahraná, jak zval barevný plakátek.
Stále větší počet diváků svědčí o rostoucím zájmu o tento krásný počin a to nejen z řad dětí, ale i široké veřejnosti.
Závěrečný aplaus byl dlouhotrvající a zasloužený.

 

Štědrý večer nastal

a tak jsme se po slavnostních Nešporách sešly u vyzdobeného stolu, vyslechly část evangelia sv. Lukáše o Narození Ježíše. Potom nám S. Michaela, provinční představená, popřála požehnané vánoční svátky a začaly jsme slavit svatvečer Hodu Božího.
Po slavnostní večeři jsme se odebraly k rozsvícenému vánočnímu stromečku, kde jsme zpívaly koledy a potom jsme každá dostala dárky. S. Marie, představená komunity, rozbalila společné dárky pro komunitu od všech možných dárců, takže bylo za co děkovat. V kapli u P. Marie nám září Betlémské světlo, které nám předali skauti ze svatokopecké farnosti.
Při „půlnoční“ mši sv. ve 21:00 v naší kapli jsme obnovily své řeholní sliby. Ve farnosti začala slavnostní mše svatá přesně o půlnoci a hlavním celebrantem byl zdejší farář P. Bernard Slaboch. Bazilika byla zaplněna do posledního místečka a z kůru zněla Valašská mše pastorální od Jaroslava Křičky, za doprovodu orchestru a varhan.

 

Předvánoční návštěva v Humpolci

 

Předvánoční posezení se zaměstnanci a návštěva M. Hermany

Středeční odpoledne 17. prosince bylo vyhrazeno našemu společnému předvánočnímu posezení se zaměstnanci, na které se vždy těšíme. Kuchařky se postaraly o výborné jednohubky a slané pečivo, sestry nabídly ochutnávku z vánočního cukroví a samozřejmě nechyběl společný přípitek na další dobrou spolupráci.
Provinční představená S. Michaela všechny srdečně přivítala, poděkovala zaměstnancům za jejich obětavou službu v obou domovech, popřála pěkné vánoční svátky a otevřela volnou zábavu, doplněnou několika čtenými příběhy a pěknými vtipy, které nám přečetla S. Dominika, a které podpořily srdečnou atmosféru.
Během setkání přišel mezi nás i P. Klement Růžička OPraem, který nás povzbudil Božím slovem a poutavým příběhem. V závěru setkání proběhlo vzájemné obdarování drobnými dárky, které vždy potěší.

V pondělí 15. prosince nás navštívila generální představená M. Hermana Laĺíková, aby s námi prožila společné chvíle a popřála k blížícím se vánočním svátkům. Doprovázela ji první generální rádkyně S. Aurélie a generální sekretářka S. Karmela.
M. Hermana nám také předala v textové podobě přednášky P. Juraje Pigula, OSA z posledního formačního semináře: Služba představené podle spirituality sv. Augustina a kalendář na r. 2015 pro naše komunity. Povzbudila nás také slovy papeže Františka k Roku zasvěceného života.
Na závěr jsme si vzájemně předaly dárky, které ve skutečnosti najdeme až pod vánočním stromečkem.
Fotografie

 

Pečeme na Vánoce a oslava svátku sv. Mikuláše

Ve středu 10. prosince jsme se společně podíleli na tvorbě vánočního cukroví. Na tyto chvíle se vždy těšíme, nejen proto, že nám přináší i různé komické situace, ale že můžeme společně přispět k přípravě vánoční pohody. Do této naší společné a radostné akce se pravidelně zapojují i obyvatelé Domova sv. Norberta.

V předvečer svátku sv. Mikuláše z Myry, který je nejvíce známý svou skromností a dobrotou srdce, jsme při společném posezení s obyvateli Domova sv. Norberta přivítali jeho milou návštěvu v doprovodu anděla a nezbedného čertíka. Sv. Mikuláš nás zkoušel různými více i méně složitými otázkami, a protože jsme ve zkouškách obstáli, obdaroval nás dobrotami. I ve farnosti se již tradičně konala Mikulášská nadílka pro nejmenší, která vždycky potěší nejen je.
Fotografie

 

Permanentní formace ve Vrbovém na Slovensku

Ve dnech 27.- 29. listopadu jsme se účastnily permanentní formace představených a sester pracujících ve vedení v celé Kongregaci.
Pozvala nás generální představená M. Hermana Laĺíková do Vrbového, kde v duchovním centru probíhal hlavní program. Přednášejícím byl Augustinián P. Juraj Pigula OSA, který nám živě a prakticky představil sv. Augustina jako nositele autority, jako toho, který slouží v lásce, má zájem o Boží věci, hledá společné dobro, nese osobní břemena...
V Augustinově Řeholi, kterou nám předal sv. Norbert, máme živý příklad našeho životního programu. Duchovní program našeho formačního setkání byl bohatý, postaven na slavení liturgie, na adoraci a společném sdílení a práci ve skupinách. To vše umocněno srdečnou pohostinností a setkáváním s ostatními sestrami vrbovské komunity.
V závěru semináře byl čas na osobní poděkování a dodatečnou gratulaci S. Petře Novákové, která slavila řeholní jubileum.

 
 

 

Řeholní jubileum

Ve středu 19. listopadu jsme poděkovaly spolu s jubilující S. Petrou Novákovou za milosti 25ti let od prvních řeholních slibů.
Při slavení eucharistie obnovila S. Petra své řeholní sliby do rukou provinční představené S. Michaely Novákové za přítomnosti P. Bernarda Slabocha OPraem a komunity sester.
V osobním blahopřání jsme každá vyjádřila svůj dík i prosbu o potřebné milosti do dalších let.

 

Permanentní formace

V pondělí 17. listopadu se uskutečnilo formační setkání starších sester pod vedením S. Dominiky Novákové, rádkyně provincie a členky komise pro formaci. K tomuto úkolu ji pověřila provinční představená S. Michaela Nováková.
Pozvání přijal také P. Norbert Vehovský OPraem, asistent Kongregace, který měl pro sestry dopoledne dvě přednášky na společné téma: „Radostné prožívání zasvěceného života ve společenství“. Nebyl to jen klasický přednes textu, P. Norbert zajímavě vtáhl sestry do spolupráce a osobního sdílení s akcentem na radostné vydávání svědectví svého zasvěcení. Vrátil se také ke třem pilířům identity naší Kongregace: Koinonia (společenství), Liturgie (oslava Boha) a Martyria (svědectví). Další důležité téma bylo, jak zkvalitnit chvíle adorace NSO.
Odpoledne program pokračoval promítnutím DVD z našeho života. Nad vším bděla „Boží ruka“, ve které je každý člověk ukrytý. Společné formační setkání bylo završeno liturgií Večerních chval.

 

 

11. listopadu se konala Valná hromada Spolku sv. Norberta

 

Barvy pozdního podzimu na naší zahradě

 

Setkání nad liturgií

V pátek 7. listopadu odpoledne jsme se opět setkaly s P. Filipem OPraem, který nás obohatil další přednáškou na téma Biblická i nebiblická čtení v Denní modlitbě církve (DMC).
Připomněl kromě jiného podnětného, slova sv. Jana Pavla II, že „živé a vroucí zalíbení v Písmu svatém je základní podmínkou k plodnému slavení DMC".
Rovněž zmínil doporučení sv. Augustina, který ve své Řeholi nabádá, aby se velmi dbalo na vytváření dobrých podmínek pro čtení a naslouchání Božímu slovu. Čtení v DMC může být „pokračováním“ stolu Božího slova ze mše svaté.

 

Návštěva hrobů sester

V závěru října (29.10.) jsme se opět vydaly do Jižních Čech, abychom uklidily a ozdobily hroby našich sester, které na Klokotech a v Čekanicích u Tábora očekávají blaženou naději Kristova příchodu a vzkříšení mrtvých.
Cesta byla až na avizovanou kolonu u Brna pohodová, podařilo se nám vyřídit i úřední záležitosti, krátce navštívit známé a šťastně se v nočních hodinách vrátit na Svatý Kopeček.

 

Sestry premonstrátky přijmou

samostatného vedoucího provozu menšího ubytovacího zařízení, předpokládaný nástup: k 1. lednu 2015
Požadavky:
SŠ vzdělání, organizační a manažerské schopnosti, trestní bezúhonnost, orientace v ubytovacích službách (praxe v oboru výhodou), zodpovědnost, komunikativnost, řidičský průkaz skupiny B, práce na PC, nepravidelná pracovní doba, můžeme poskytnout i ubytování.
Zájemci zašlete svůj životopis do 20. listopadu 2014 na email: cesmor.pro@volny.cz

 

Zasedal výbor Spolku sv. Norberta

Úterní dopoledne 30.září patřilo poslednímu setkání členů výkonného výboru Spolku sv. Norberta před Valnou hromadou (VH), která se bude konat 11. listopadu od 13.00 v Norbertinu. Hlavním programem schůze byla změna názvu tak, aby to odpovídalo současné legislativě. Dále byly rozděleny úkoly související s přípravou VH a hovořilo se o plánu činnosti po 6. valné hromadě, který bude VH předložen. Byl také podán návrh na nový letáček, který přiblíží jeho působení a aktivity.

 

O svátku svatých archandělů 29. září

jsme oslavily také řeholní jmeniny provinční představené S. Michaely a její vrstevnice S. Rafaely. Po slavení liturgie následovaly písně a gratulace, umocněné dobrotami na společném stole.

 

Uctění Srdce svatého Jana Marie Vianneye

V neděli 21. září bylo možné uctít vzácnou relikvii - Srdce svatého Jana Marie Vianneye v katedrále svatého Václava v Olomouci. Ostatky doprovázeli dva francouzští kněží z Arsu. Program byl nabídnut jak duchovenstvu, tak široké veřejnosti. Slavnostní bohoslužbě v 10:00 předsedal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, homilii přednesl francouzský kněz s tlumočníkem. Po mši svaté následovalo společné uctění relikvie. Od 12:00 byl prostor pro individuální uctívání relikvie a tichou modlitbu, které využilo velké množství poutníků z blízka i dálky. Od 16:00 následovala modlitba růžence a adorace za kněze. Požehnaný den byl završen zpívanými nešporami.

 

Společné posezení

Čtvrtek 11. září patřil k jednomu z pohodových dnů, kdy jsme se společně sešli sestry, obyvatelé a zaměstnanci, abychom společně popřáli oslavencům a poseděli při výborném pohoštění z našeho grilu a sladkých dobrot od našich zaměstnanců. Tradiční opékačky se účastnila i generální představená M. Hermana se svou I. rádkyní S. Aurélií, které také přidaly „ruku k dílu“. A poněvadž nám tentokrát počasí nepřálo, poseděli jsme v útulné knihovně.

 

Vizitace naší provincie

V den památky P. Marie Královny (22.srpna) jsme přivítaly generální představenou M. Hermanu, která přijela v doprovodu S. Aurélie, 1. generální rádkyně, aby vizitovala naši provincii. První společné posezení patřilo vzájemnému obdarování a dodatečným blahopřáním jubilantkám. Potom M. Hermana odjela do komunity v Humpolci, aby zahájila vizitaci.
Po návratu z Humpolce nám M. Hermana promítla fotografie ze života sester Kongregace, které působí v zahraničí, a které s asistentem Kongregace v uplynulém období navštívila. Tak jsme mohly společně poznávat jejich radosti i obtíže a také novou naději v podobě tří kandidátek ve Wilmingtonu v Kalifornii.
Vizitace zdejší komunity začala stanoveným obřadem v kapli a pokračovala v rozhovorech o našem společném životě. V pondělí 8.září jsme oslavily svátek představené komunity S. Marie. Na závěr vizitace nám M. Hermana připravila slavnostní překvapení.
Fotografie

 

Poutníci ze Svatého Kopečka zvýšili počet poutníků na Svatém Hostýně o poslední sobotě v srpnu věnované Pouti rodin a učitelů.

 

Máme za sebou krásné a odpočinkové dny dovolenkového času,

kdy navštěvujeme své příbuzné, děláme výšlapy do přírody a putujeme na dostupná poutní místa. Mezi prvními to bylo Kostelní Vydří, Svatý Hostýn a Sv. Anna ve Staré Vodě. Výšlapy do přírody: Lázně Lipová - Naučná stezka Johanna Schrotha, která byla zřízena v r. 2010 a v září 2011 byla doplněna o dvě zastavení nad Horní Lipovou. Má celkem deset zastavení a je dlouhá 8,5 km převážně lesem, což je přijatelné i pro méně zdatné jedince. Další putování bylo na Rejvíz, kde jsou mechová jezírka. K Velkému mechovému jezírku vede poutavá naučná stezka, informující o hlavních zajímavostech této lokality.

 

Páteční odpoledne 15. srpna

patřilo společné oslavě narozenin a svátku některých obyvatel a zaměstnanců. Srdečná atmosféra, dobré občerstvení, radost z drobných dárků, kytička a upřímné blahopřání to vše s milým kulturním programem umocnilo pohodu našeho posezení.

 

 

Sobota 9. srpna byla pro naši S. Celinu a nás ostatní velmi slavnostní

Při mši svaté oslavila S. Celina řeholní jubileum 70 let od prvních slibů a současně obnovila své celoživotní odevzdání Bohu a Kongregace. Mši svaté předsedal P. Bernard OPraem a spolu s ním dva další premonstráti. Těšíme se s ní a přejeme, aby jí Pán dopřál ještě hodně pěkných chvil.

 

Poslední červencovou sobotu jsme se vydaly s Maticí svatokopeckou

na pouť do Staré Vody uctít sv. Annu a prožít s ostatními poutníky slavení mše svaté s krátkou adorací a putováním ke Královské kapli, kde jsme si načerpali pramenitou vodu, která nás v horkém dni báječně osvěžila. Cestou nás doprovázela dechová hudba.

 

 

V sobotu 12. července jsme se vydaly do rodiště naší S. Celiny,

do Pusté Polomi, kde se po 12ti letech opět slavila v kostele sv. Martina primice tamního rodáka, tentokrát P. Jakuba Vavrečky.
Krásně vyzdobený kostel „praskal ve švech“, dobře viděli i účastníci venku, před TV obrazovkou. Po slavnostní mši bylo připraveno bohaté pohoštění v blízké jídelně mateřské školy a na přilehlém hřišti.
Přijaly jsme také s velkou vděčností primiční požehnání a předaly připravené dary od našeho společenství. Ve velmi pěkné atmosféře jsme se setkaly i s příbuznými S. Celiny.

 

V sobotu 5. července jsme putovaly na Velehrad,

abychom společně s ostatními poutníky poděkovaly za dar víry, kterou nám předali slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj, jejichž křesťanská mise položila na Moravě základy vzniku Českého státu.
Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. V homilii, kterou pronesl kard. Dominik Duka OP, nás vybídl k živé víře, která je stálou formou života a vyžaduje svobodný souhlas k osobnímu vztahu s Bohem. Přítomnost všech generací potvrdilo důležitost a pravou hodnotu života v úplných rodinách. Přítomni byli vzácní hosté ze zahraniční a zastoupeni byli i někteří politici. Po slavnostní mši byli již tradičně oceněni Českou biskupskou konferencí významní umělci, udílely se i pamětní medaile.
P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD představil také bohoslovce ze Zambie, kteří nám také zazpívali. Počasí bylo vrtkavé, ale při zahájení mše svaté se nebe symbolicky vyjasnilo.

 
   

 

Papežské misijní dílo a jeho hosté ze Zambie na Svatém Kopečku

Nedělní odpolední mši svatou (29. června) v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku sloužil P. Jiří Šlégr, Národní ředitel PMD v ČR a jeho hosté ze Zambie: Národní ředitel PMS v Zambii P. Bernard Makadani Zulu spolu s rektorem a bohoslovci ze semináře sv. Dominika v Lusace. Při mši svaté zněly jejich typicky africké písně chval na nejrůznější nástroje. Po mši sv. následovala živá beseda o jejich životě, doplněná jejich písněmi. Měly jsme také možnost nechat zapsat úmysly mše sv., kterou odslouží kněží v Zambii a tak nepřímo podpořit jejich činnost.
Sr. J.K.

Video a fotografie: Návštěva ze Zambie 2014
Tam, kam před nedávnem v roce 1995 zavítal papež Jan Pavel II., tam jsme se chtěli podívat i my. Ano, je to Svatý Kopeček s bazilikou Navštívení Panny Marie. I zde bylo připomenuto, že dnešní slavnost svatých Petra a Pavla souvisí s PMD, protože patron Díla sv. Petra apoštola na pomoc bohoslovcům v misiích je apoštol Petr.
Místní premonstrát, P. Ambrož, se nám všem věnoval a nechybělo ani bohaté pohoštění. Prostory baziliky umožnily nejrůznější setkání. Potkal se tu po několika letech kameraman PMD Martin Rýznar s otcem Dennisem, přišly sestry františkánky Neposkvrněného početí Panny Marie z Olomouce a řada dalších členů a podporovatelů papežských misií.
Místní farníci přišli s nápadem vyzvat účastníky bohoslužeb, aby věnovali mešní intence pro zambijské kněze. Díky Bohu celá řada lidí toto podpořila. Zájemci z řad bohoslovců vystoupali až ke zvonům baziliky právě ve chvíli, kdy odbíjely šestou hodinu večerní. Výhledem do celého kraje jsme se s tímto krásným mariánským místem loučili. I když se jinde valila bouřka, my jsme nezmokli. V Kroměříži však nemohly sestry ani přejít ulici, jaká průtrž se přihnala a od prolití nepomohl ani deštník. Společnou večeří na základně v Kroměříži jsme další den zakončili.
Převzato ze stránek www.missio.cz

 

V neděli 29. června se uskutečnila dlouho plánovaná a velmi milá návštěva

našeho bývalého ošetřujícího lékaře z doby, kdy jsme jako komunita pobývaly v Radvanově u Mladé Vožice. Přijel se svou rodinou a pobyl dostatečně dlouho, takže byl velký prostor pro společné povídání, vzpomínání a vyptávání, co je v bývalém působišti nového. Srdečnou atmosféru umocnil dobrý oběd a výborný moučník s kávou, která provoněla celou místnost. Počasí bylo pěkné, takže byl prostor i pro vycházku po zahradě a blízkém okolí.

   

 

Společné posezení při grilován

Před slavností sv. Petra a Pavla se již tradičně scházíme ke společnému posezení při grilování různých dobrot. Přítomni jsou taky obyvatelé obou Domovů a našimi zaměstnanci, z nichž někteří přivedli i omladinu.
Nejdříve jsme poblahopřáli našemu zahradníkovi Petrovi a dalším oslavencům a potom jsme v družné zábavě při pěkné muzice ochutnávali dobroty z grilu i sladkosti od našich zaměstnanců.
Fotografie

 

Farní den

Neděle 22. června byla v naší svatokopecké farnosti mimořádně slavnostní. Dopolední slavení Božího Těla plynule pokračovalo Farním dnem, který měl opravdu bohatý program. Začal společným obědem v ambitech, kde se také celý další program konal. Humorné scénky svatokopecké mládeže, které prezentovaly aktuální situace zdejší farnosti vystřídalo vážnější, ale neméně krásné divadlo o sv. Františku, které nám zahrála mládež z farnosti Zašová. Zde je nejznámější valašské poutní místo Navštívení Panny Marie. V rámci volného programu zde byly aktivity pro děti, pro ženy (výroba květin z organzy) a nechyběla ani tombola, do které jsme také přispěly. Poměrně pěkné počasí rovněž přispělo k celkové dobré pohodě.
Fotografie

 

Oslava Božího Těla

Při letošní oslavě „Božího Těla“ jsme se víc angažovaly ve farnosti. V sobotu 21. června jsme pomohly s přípravou květinové výzdoby na jednotlivé venkovní oltáře – s Klárkou se velmi dobře spolupracovalo.
V neděli při slavnostní bohoslužbě zpíval chrámový sbor za doprovodu orchestru latinskou mši Jos. Grubera. Po mši svaté byl průvod s eucharistií v blízkosti zdejší baziliky s modlitbami u čtyř vyzdobených oltářů. Nechyběli ani družičky a družbové, kteří sypali před eucharistií květiny. Průvod byl zakončen opět v bazilice slavnostním Te Deum a svátostným požehnáním.
Fotografie

 

Ve dnech 9 - 12. června jsme prožily pohodovou „minidovolenou“

na krásném poutním místě „Maria Hilf“ ve Zlatých Horách na Jesenicku, které je zasvěcené P. Marii Pomocné.
Každodenní výšlapy do krásné lesní přírody a dostatečný odpočinek po nich nás osvěžil na těle. Ticho a prostor pro modlitbu v novodobé Mariánské svatyni s každodenní mší svatou s naším řádovým spolubratrem P. Heřmanem G. Rakowskim, osvěžila duši a posílila pro další dny.
Putovaly jsme na zříceninu kdysi mohutného hradu Edelštejn, která se nachází na Zámeckém vrchu. Prošly jsme si i čtyřkilometrovou Křížovou cestou po náročném kamenitém terénu.
Počasí bylo sice velmi horké, ale lesní prostředí vše zmírňovalo.
Jako bonus jsme našly - byť i jednoho, ale za to pravého - „křemenáče“.
Fotografie

 

V pondělí 9. června jsme doprovodily k dočasnému odpočinku

naši milovanou spolusestru S. Tomášku Štěpánku Závadovou. Zemřela na svátek Navštívení Panny Marie, kdy se slavilo patrocinium zdejší baziliky na Svatém Kopečku, kde několik let věrně působila.
Již delší dobu byla upoutána na lůžko a ošetřovatelky se o ni obětavě staraly. My jsme ji navštěvovaly a donášely eucharistii jako posilu na cestě. Ať jí Pán prokáže své milosrdenství a přijme ji do společenství svatých. R.I.P.

 

 

Na slavnost sv. Otce Norberta (6. června) jsme se vydaly na pouť na Strahov,

kde je v náhrobní tumbě uloženo jeho tělo. Mši svatou koncelebrovali oba naši asistenti, což mělo svůj symbolický ráz. Po ní jsme měly prostor pro tichou modlitbu a k předložení všeho, s čím jsme k našemu Zakladateli putovaly.
Přijaly jsme pozvání na Liturgickou modlitbu v chóru s bratřími a na slavnostní oběd s přátelským posezením. Na zpáteční cestě jsme navštívily hroby našich duchovních otců v Nebušicích. Zesnulý P. Tadeáš Řehák, OPraem (dlouholetý asistent Kongregace) nám vždy zdůrazňoval, že „radost z vykonané pouti má předčít únavu s ní spojenou“ a to se i na nás vyplnilo.

 
   

 

Na svátek Navštívení Panny Marie (31. května) jsme oslavily druhý Den provincie

Začaly jsme modlitbou v naší kapli sv. Norberta. Při snídani nám S. Michaela (provinční představená) nechala vybrat krásnou růži, která nás opravdu potěšila.
Účastnily jsme se slavnostní mše svaté v bazilice Navštívení Panny Marie, kde se slavilo patrocinium. Následovala povzbudivá přednáška P. Ambrože v naší kapli na téma: „Věříme ve společenství svatých“, které máme tvořit všichni i v rámci řeholního společenství. Bylo v ní mnoho podnětných myšlenek a na závěr povzbuzení k praktikování pěti jazyků odpuštění a pěti jazyků lásky.
Výňatek z této promluvy jsme každá dostala k osobní meditaci. Po svátečním obědě a kratším odpočinku jsme si v knihovně prohlédly biblický příběh o Josefu egyptském. Sváteční den jsme ukončily společnou modlitbou Večerních chval.

 

 

Společný výlet do Humpolce a Želiva

V úterý 27. května jsme se vydaly s několika zaměstnanci na společný výlet do Humpolce a Želiva.
První zastávka byla u našich sester a v Domově blah. Bronislavy v Humpolci, kde se nám dostalo laskavého přijetí s osvěžujícím pohoštěním. Pan ředitel provedl zaměstnance po Domově a pochlubil se řadou nových vybavení. Další naše kroky vedly k pomníku nejslavnějšího přistěhovalce Hliníka, kde je v blízkosti nově vysazena „švestička z Hujerovy zahrádky“.
Po krátké cestě autem jsme dorazily do premonstrátského kláštera v Želivě, kde jsme si daly výborný oběd v klášterní jídelně.
Od 14:00 nás paní průvodkyně provedla ještě s dalšími zájemci nádhernými prostorami kláštera, které jsou k dispozici veřejnosti pro různé kulturní a společenské akce. Velmi poutavé vyprávění bylo doplněno viditelnou krásou umění, četnými historickými momenty a v neposlední řadě i kolekcí obrazů ze života jednoho z největších opatů kláštera + Bohumila Víta Tajovského. Ten patří k velkým osobnostem nejen zdejšího regionu, ale svým životem se zapsal do dějin celého českého národa.
V závěru prohlídky jsme přijaly pozvání současného opata kláštera P. Jáchyma J. Šimka k přátelskému posezení u kávy. Poslední naše kroky vedly do klášterního obchůdku, kde jsme koupily něco na památku.
Na cestě nás bezpečně vozil renovovaný Volkswagen Transportér.

 

 

Noc kostelů 23. května

Na přání našich spolubratří jsme se opět rády zapojily do programu Noci kostelů v bazilice Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku.
Po večerní mši svaté byl návštěvníkům nabídnut bohatý hudební program, komentovaná prohlídka baziliky, výstup ke zvonům a vyhlídka z věže, soutěž pro děti, prohlídka muzea a řada dalších zajímavých podnětů z života ve farnosti.
My jsme měly připravenou informační nástěnku o našem životě a činnosti, a byly jsme k dispozici pro různé dotazy a zjem návštěvníků. V tzv. zimní kapli byla souběžně adorace, kde se další sestry s farníky střídaly při meditacích. Celý program završily modlitby a zpěvy z Taizé a svátostné požehnání ve 23:30.
Teplé počasí letošního pátečního večera Noci kostelů přilákalo opravdu mnoho návštěvníků.
Potěšila nás i návštěva sester ze Slovenska, které měly rovněž možnost se tohoto programu účastnit, ale hlavně jsme s nimi mohly prožít společenství modlitby a sdílení v naší komunitě.

   
   

 

Poutní zájezd do Mariazell

V sobotu 17. května jsme se vydaly s Maticí svatokopeckou na poutní zájezd do největšího poutního místa v Rakousku - Mariazell a na zpáteční cestě do nejstaršího cisterciáckého kláštera Heiligenkreuz s podrobným výkladem.
V bazilice jsme se setkali s dalšími poutníky z blízkého Kostelce na Hané, takže mše svatá byla společným slavením v rodném jazyce. Duchovní doprovod nám dělal P. Ambrož, OPraem, který vedl společnou křížovou cestu v krásné přírodě. Cesta parádním autobusem byla bezpečná a rychlá, s překvapením na zasněžených vrcholcích Alp. Počasí nám vyšlo velmi dobře, pršelo jen během jízdy.

 

Setkání nad liturgií

Pondělní odpoledne 12. května patřilo našemu dalšímu setkání nad liturgií v premonstrátském řádu s P. Filipem OPraem.
Konkrétním tématem bylo tentokrát: Místo slavení, gesta a postoje při slavení Denní modlitby církve.
Jsme vděčné, že si takto můžeme některé věci zopakovat, jiné naučit a hlavně se můžeme společně povzbudit ke stále krásnějšímu, hlubšímu a radostnějšímu slavení Liturgie, která je a má být především Boží oslavou.
Přednášky se účastnili také naši terciáři, kteří se slavení liturgie v naší kapli pravidelně a rádi účastní.

 

Ve dnech 12.-14. května měli pracovníci Proglasu duchovní obnovu na Svatém Kopečku

U příležitosti Dne matek uspořádalo OS Norbert benefiční koncert

 

Pouť řeholníků a řeholnic

Na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí 8. května se na Svatém Kopečku opět uskutečnila národní pouť řeholníků a řeholnic.
Slavení začalo mší svatou, jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Karel Herbst SDB, pomocný pražský biskup, dále koncelebroval strahovský opat Michael Pojezdný spolu s několika spolubratry. Po mši svaté jsme účastníkům nabídly jednoduché občerstvení v naší zahradě a kněžím společný oběd v našem refektáři.
Byla to krásná příležitost k setkání na sluníčku, které nám přálo! Od 13:00 pokračoval program v bazilice přednáškou P. Štěpána Filipa OP PhDr. na téma „ Tajemství řeholní konsekrace“, která nás velmi povzbudila. Svou vděčnost jsme vložili do tiché adorace a do slavení mariánských Nešpor.

 

 

Setkání sester v rámci celoživotní formace ve Vrbovém na Slovensku

Ve dnech 1. – 5. května 2014 jsme se účastnily setkání 3. skupiny sester v rámci permanentní (celoživotní) formace v Duchovním centru sv. Norberta (DC) ve Vrbovém, které připravila Komise pro formaci.
Téma setkání bylo: „Koinonia“ – společenství, které je stále aktuální. Začínaly jsme slavením mše svaté a Nešporami s komunitou sester, další dny byl samostatný program v DC. Při prvním společném setkání nás přivítala M. Hermana, generální představená, a následně předala slovo S. Akvíně, provinční představené Slovenské provincie, která celé setkání moderovala. Prvním společným úkolem bylo „poskládat“ náš společný život pomocí puzzlí. Bylo to velmi vtipné a napínavé, odměna pro vítěze byla „sladká“.
V pátek dopoledne měl přednášku P. Tadeáš Spišiak, O.Praem. ze Želiva pomocí prezentace, která byla velmi poutavá, v intencích papeže Františka. Odpolední program tvořilo sdílení ve skupinách nad otázkami, které nám P. Tadeáš nabídl a následná reference. Večer patřil hlubokému aktu požehnání jedna druhé za pomocí fotografií s dětství, které jsme si přinesly s sebou.
V sobotu dopoledne vedla setkání M. Hermana, která nám formou prezentace připomněla naši identitu, spiritualitu a charisma v dnešní době tak, jak to bylo krásně vyjádřené na generální kapitule Kongregace v r. 2012. Každá jsme také dostala toto dílko v tiskové podobě. Podělila se také s námi o fotografie z působení Slovenských sester v zahraničí. Odpolední výlet nám překazilo deštivé a větrné počasí, takže jsme poděkovaly za náhradní program - film o životě černošského chlapce.
Nedělní dopoledne patřilo sdílením nad Písmem svatým; na závěr jsme zhodnotily formační setkání jako velmi plodné, srdečné a povzbuzující do dalších dnů našeho společného života i apoštolátu. Děkujeme.
Fotografie

 

Dne 23. dubna 2014 jsme se opět vydaly na delší cestu do Jižních Čech,

abychom upravily hroby našich sester. U jednoho z hrobů nás překvapila „Ještěrčí rodinka“, kterou jsme zjevně vyrušily. Projednaly jsme také praktické kroky ve věci správy objektu v Táboře a s radostí jsme obdivovaly krásně opravený kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech, který jsme po řadu let rdy navtěvovaly.
Na zpáteční cestě jsme se občerstvily na těle i na duchu u našich dávných a vzácných přátel v Mladé Vožici. Při příjemném posezení jsme si také domluvili letní setkání u nás.

 

V neděli 11. května byl v bazilice na Svatém Kopečku benefiční koncert

 

Velikonoce 2014

Bezprostřední příprava na Velikonoce začíná Zeleným čtvrtkem, kdy si zvlášť připomínáme poslední večeři, kterou slavil Ježíš s apoštoly a při níž ustanovil svátost kněžství i Eucharistie. Po mši svaté zůstáváme adorovat NSO s modlitební vzpomínkou na Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě.
Velký pátek byl i pro nás dnem přísného postu a hlubokého mlčení ve spojení s Ježíšovou křížovou cestou a ukřižováním. Vrcholem bylo uctívání Ježíšova kříže a zazněly pašije sv. Jana.
Na Bílou sobotu večer, po setmění se v bazilice Navštívení P. Marie slavila vigilie nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Po svěcení ohně a paškálu se postupně rozsvítila bazilika a rozezvučely zvony na znamení, že Kristus vstal s mrtvých. Při mši svaté byly uděleny svátosti křtu a biřmování katechumenům.
Hod Boží velikonoční byl zcela ve znamení radostného Aleluja! Z kůru zněla Gruberova latinská mše v provedení smíšeného sboru a orchestru.
Radostné Händlovo Aleluja
O nedělích ve velikonoční době slavíme v bazilice Navštívení Panny Marie zpívané tzv. „Chodící Nešpory“, s procesím ke křestnímu prameni. Nešpory jsou zpívané převážně v chorálním nápěvu, což vyžaduje větší pozornost k tištěné předloze. První jsme slavili na Hod Boží velikonoční o páté hodině odpolední.

Fotografie

 

Prožila jsem pěkné tři týdny v lázních Slatinice, blízko Olomouce,

kde kromě velmi laskavého a obětavého personálu je možné zažít i řadu kulturních programů a procházek nejen v přilehlém parku Ladislava Foltýna, ale i v blízkém okolí.
Velmi pěkná je procházka přírodním parkem Velký Kosíř s výstupem na nově vybudovanou rozhlednu. Na zpáteční cestě je možné projít kolem pomníku tragicky zahynulých příslušníků 331. letky bitevních vrtulníků z Přerova (10.11.1998).
Velkolepá byla Slavnost zahájení lázeňské sezóny s tradičním příjezdem čtyrspřežení z Muzea historických kočárů Václava Orba z Čech pod Kosířem, doprovázené hulány.
Byl připraven lázeňský jarmark suvenýrů, tradičních řemesel, pletených košíků, zdobených kraslic a dalších atrakcí. Pro děti byla připravena „Strašidla z Kosíře“, malování na obličej a další. Vše doprovázela živá hudba, kolo štěstí a dobroty z lázeňské kuchyně.
Sr. Jitka

Fotografie

 

Přednáška o klášterech na Svatém Kopečku

V neděli 23. března 2014 jsme se účastnily přednášky pana Jana Nedělníka o klášterech na Svatém Kopečku, kterou doplnil dobovými snímky.
Od 17tého století zde na poutním místě působili premonstráti a na přelomu 19tého století pak sestry Františkánky a naše Kongregace. Také Otcové dominikáni zde měli zakoupený dům, který propůjčovaly sestrám Dominikánkám. Veřejně prospěšná činnost kněží a řeholnic byla násilně přerušena v r. 1950 a teprve po r. 1989 se postupně obnovovala. Ovšem jen naše premonstrátská řeholní rodina zde svou činnost obnovila. Kněží zpět v duchovní správě při bazilice Navštívení Panny Marie a sestry postupně po převzetí Norbertina.
Celou akci zorganizovala Matice svatokopecká. Jistě je za co děkovat.

Přednáška Přednáška
 

Pro naše příznivce máme ještě několik kalendářů na rok 2014

Malý brněnský průvodce postní dobou

 

Setkání s P. Klementem Růžičkou, OPraem

Úterní odpoledne 11. března patřilo setkání s P. Klementem Růžičkou, OPraem, který nás svým duchovním slovem vybídl k hlubšímu prožívání postní doby, do které jsme s celou církví vstoupily přijetím křižma z popela na Popeleční středu.
Popelec nás chce vybídnout, abychom opustily své staré cesty a vydaly se po nových, které nás vedou k cíli, k našemu Pánu. Přednášky se účastnili i obyvatelé Domova sv. Norberta.

 

Návštěva u nás

V neděli 2. března nás navštívili naši dlouholetí přátelé z Brna, kteří nás pravidelně navštěvují během svého pobytu v nedalekých lázních Slatinice. Společné posezení a popovídání nás oboustranně nejen potěší, ale také posílí naše vzájemné pouto a blízkost ve všech těžkostech, které život přináší.
Jejich první kroky vedou do blízké a nádherné baziliky Navštívení Panny Marie, kam rovněž rádi putují.

 

Setkání nad liturgickou úctou v premonstrátském řádu

V pátek 28. února se uskutečnilo další setkání s P. Filipem OPraem nad liturgickou úctou v premonstrátském řádu a konkrétně o „slovu a zpěvu v liturgii hodin“. Liturgie je nádherná tím, že Slovo, které je vysloveno a zní v Duchu Svatém k chvále a slávě Otcově a ke spáse lidí!
Tato setkání jsou pro nás velkým obohacením a posilou na cestě stálého poznávání a hlubšího zamilování si pravého Slova – Krista.

 

Exercicie pro sestry premonstrátky

Ve dnech 16. – 22. února se konaly exercicie (duchovní cvičení) v Norbertinu na Svatém Kopečku pro sestry premonstrátky, které vedl P. Gorazd Krušina, OPraem.
Téma bylo známé a přece stále nové: „Bratrský život ve společenství“. V čase ticha, naslouchání, modlitbě, přednáškách, meditaci a adoraci jsme hledaly Boží vůli a posilu i světlo pro nový úsek života, který je před námi.
Součástí exercicií je generální svatá zpověď a obnova svatých slibů. Starší a nemocné spolusestry mohly přijmout svátost nemocných. Duchovní cvičení si také konali dva naši terciáři.

 
   

 

20. února 2014 jsme v Domově sv. Norberta oslavili narozeniny

Poslechněte si pro radost Ódu na radost

Panna Maria Lurdská, Maria Virgo, de Lourdes - 11. února

 

Slavení svátku Uvedení Páně do chrámu

Dne 1. února, při slavení svátku Uvedení Páně do chrámu, jsme se opět sešli s Otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, abychom společně poděkovali Pánu za nádherný dar Bohu zasvěceného života a odevzdali svůj život znovu do rukou našeho Pána.
Tentokrát jsme zpívaly písně z Koinonie za doprovodu kytary, houslí, flétny a basy, což bylo opravdu nádherné a slavnostní.
Následovala poutavá přednáška P. ThLic. Josefa Radima Jančáře,OCarm., biskupského delegáta pro zasvěcený život, který nám předložil k zamyšlení základní poslání Bohu zasvěcené osoby a její apoštolát uvnitř společenstv i navenek v církvi. Máme vydávat svědectví, být nositeli charismatu, který může ostatní obohatit. Citoval našeho papeže Františka, který je velkým svědkem víry a lásky v současném bolavém světě.
Po obědě v seminární jídelně pokračoval program na řadě míst v semináři a „kopíroval“ sportovní klání blížící se olympiády.

 
   

 

Rozloučení se S. Gabrielou Marií Horkou

Dne 23. ledna jsme doprovodily k dočasnému odpočinku naši milovanou spolusestru S. Gabrielu Marii Horkou.
Již delší dobu byla upoutána na lůžko a ošetřovatelky se o ni obětavě staraly. My jsme ji navštěvovaly a donášely eucharistii jako posilu na cestě. Ať jí Pán prokáže své milosrdenství a přijme ji do společenství svatých.
Fotografie

 

O svátku Křtu Páně 12. ledna,

kdy si připomínáme Kristovo veřejné zjevení světu, končí vánoční období. Po večeři jsme se naposledy sešly u vánočního stromečku ke společné rekreaci, zábavě a vtipům, které nám nabídla S. Metodějka.
V duchu jsme se vrátily ke slavení těchto nádherných svátků a potom jsme společně odstrojily vánoční stromeček. Z dobrot, které na něm byly, jsme si každá odnesla „svůj díl“ a pamatovalo se i na nepřítomné.

 

 

O slavnosti Zjevení Páně (6. ledna)

si církev připomíná sebezjevení Boha v lidské podobě Ježíše Krista.
U nás byla odpoledne tříkrálová obchůzka celého areálu Norbertina, při níž P. Bernard vykropil obytné i provozní místnosti. Kadidlem byly okouřeny a posvěcenou křídou se na dveře napsalo: K+M+B+2014 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky.
A to je hlavní důvod této tříkrálové obchůzky, vždyť je krásné bydlet a pracovat na místě požehnaném, kdy člověk všechno dobré očekává od Boha.

 

 

První den v roce

patří už tradičně v naší komunitě celodenní adoraci za naši olomouckou arcidiecézi, za arcibiskupa Jana i biskupa Josefa, za duchovenstvo, Bohu zasvěcené osoby i všechen Boží lid. Jsme jedním z údů místní církve, která prožívá společně radosti i bolesti, obavy i naděje všech.
Do společné adorace jsme také vložily prosbu za křesťanské rodiny a v naději jsme prosily o nový kněžský a řeholní dorost. Adorace se účastnili také lidé z farnosti.

 

 

 

 

 

Pokračování