(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
Tel: +420 585 385 466, 585 155 098 zde vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2017

 

 

Padesátiny Sr. Petry

Na Květnou neděli jsme oslavily s naší Sr. Petrou 50té narozeniny. Nejprve v kruhu rodiny a některých terciářek a následně s komunitou. Při mši svaté a i potom byl prostor pro poděkování a popřání Božího požehnání do dalších let. Krásná kytka a ještě hezčí a chutný dort patřil k této oslavě.

 

Přání k Velikonocům

 

Diecézní setkání varhaníků a sbormistrů

V sobotu 18. března se konalo diecézní setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schól a všech zájemců o liturgii a hudbu v aule Caritas-VOŠs v Olomouci.
A bylo nás tam opravdu hodně. Celým bohatým programem nás provázel obecně známý dirigent, sbormistr, varhaník, skladatel a pedagog pan František Macek, který se své úlohy zhostil výborně. První přednáškou nás Mons. Josef Hrdlička vtáhl do atmosféry krásné chrámové hudby a zpěvu a povzbudil účastníky, aby jejich osobní nasazení bylo především k Boží chvále, ale také aby naplňovalo jejich srdce radostí.
Dalším hostem byl Mgr. Karel Kocůrek, který nám předvedl hru na mnoho historických i současných především dechových nástrojů a vše završil velmi pěknými a netradičními skladbami, při kterých vystoupila i jeho manželka s dcerou a synem. Nově vydaný II. díl Panis Angelicus s výběrem sborových skladeb nás seznámil Ing. Vladimír Bleša. Součástí programu byl i nácvik dvou chorálů J. S. Bacha pod vedením Ing. Jana Kupky.
O přestávce jsme se občerstvili výborným moučníkem a dobrou kávou. Vše vyvrcholilo mší svatou v katedrále sv. Václava, kde jsme také popřáli Mons. Hrdličkovi ke jmeninám.

     

 

Místo posledního odpočinku sester premonstrátek na Svatém Kopečku

 

Postní duchovní cvičení v Dolanech

Ve dnech 9. – 12. března 2017 jsem se účastnila Postních duchovních cvičení v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.
Přednášející sr. Veronika Barátová nám velmi poutavým způsobem postupně odkrývala život sv. Terezie z Lizieux a jejího prožívání tajemství Kristova kříže a vzkříšení. Uváděla nás do tajemství Boží lásky k člověku a v tomto světle vnímat i své vzájemné vztahy v tomto světě. Vzácný byl i čas každodenní tiché adorace mezi přednáškami, a spolu s komunitou i prožitý čas slavení liturgie a modlitby chvály. Nezapomenutelné byly sobotní nešpory Vzkříšení – komunitní liturgie inspirovaná byzantskou liturgií s přímluvnou modlitbou.
Nedělní mši svatou jsme prožili s celým farním společenstvím, a bylo povzbuzující vidět tuto živou farnost s mnoha mladými „v akci“. V hluboce duchovním prostředí jsme mohli zakoušet, jak se má žít Kristovo evangelium a bratrský život v praxi.
Děkujeme, sr.J.

 

Jaro je tady

Postní doba je taky dobou prvních pozdravů jara. Na naší zahrádce kvetou sněženky a bledule.

 

Exercicie u sester premonstrátek

Ve dnech 20. – 25. února 2017 nás „Pán zavedl na poušť, aby mluvil k našemu srdci“…(z Písně písní).
Měly jsme totiž zde v komunitě exercicie (duchovní cvičení) při kterých nás doprovázel P. Vojtěch Suchý, SJ, skrze Boží Slovo – evangelium sv. Matouše. Čas ztišení, naslouchání, modlitby, sebereflexe a také odpočinku byl opravdu krásný a duchovně bohatý. P. Vojtěch nám přibližoval cestu sv. Matouše - od celníka k učedníkovi – tak zajímavým a hluboce duchovním způsobem, že nás často téměř vtáhl do tehdejší atmosféry Ježíšova působení před víc, jak dvěma tisíci lety. Předkládal nám nové pohledy na konkrétní situace učedníků a my jsme je zase aplikovaly na náš každodenní život.
Na závěr exercicií jsme obnovily při mši svaté své odevzdání Bohu a naší Kongregaci v sesterském společenství, v životě podle Kristova evangelia v duchu sv. Augustina a Norberta.
Při závěrečném obědě jsme P. Vojtěchovi upřímně poděkovaly za prožité chvíle milosti a slíbily, že ho budeme provázet modlitbou při jeho nelehkém působení v Severních Čechách.

   

 

Pouť zasvěcených 2. února

O svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) jsme se opět vydaly do seminární kaple v Olomouci, abychom společně poděkovali za dar Bohu zasvěceného života při setkání s Mons. Janem Graubnerem a dalšími kněžími i řeholními bratry a sestrami olomoucké arcidiecéze.
Po mši svaté a krátkém občerstvení jsme vyslechli přednášku sr. Lucie Tartary, převorky trapistického kláštera Naší Paní nad Vltavou, kterou tlumočila její spolusestra. Téma přednášky bylo velmi aktuální: Osobní vztah s Bohem prostřednictvím modlitby. Láskyplný vztah ke Kristu nás vede k nadšení pro Krista a vyhání strach. Je to chuť se modlit, chuť žít i ty nejobtížnější vztahy v osobním každodenním nasazení pro druhé. Závěrečné poděkování s pěknou kytičkou završilo podnětnou přednášku.
Následovalo přání panu arcibiskupovi Janu Graubnerovi k svátku a potom jsme se přemístily do prostorné jídelny k výbornému obědu s laskavou obsluhou seminaristů.

   

75 let otce biskupa Josefa

O sobotním dopoledni 21. ledna byla katedrála sv. Václava v Olomouci zcela zaplněná a to mělo veliký důvod. Světící biskup Mons. Josef Hrdlička totiž slavil děkovnou mši svatou u příležitosti svých 75 narozenin a všichni přátelé a známí chtěli slavit spolu s ním.
Za přítomnosti pana arcibiskupa Jana Graubnera a dalších biskupů z Čech, Moravy a Slezska, spousty kněží a věřících zněl katedrálou zpěv Dómského chrámového sboru pod vedením ing. Jana Kupky, i sólové zpěvy, které obohatily slavnostní liturgii.
Po mši svaté se střídaly konkrétní skupiny gratulantů a toto nádherné slavení pokračovalo na arcibiskupství, kde bylo připraveno dobré jídlo, pití a všechno to, co k oslavě patří. Tam také pokračovaly gratulace jednotlivých přítomných. Bylo za co děkovat a co vyprošovat do dalších let plodného života.

Fotografie

Svatý otec přijal rezignaci biskupa Hrdličky
Olomoucký biskup Josef Hrdlička slaví 75 let

 

Biblické hodiny

Od Nového roku probíhají u nás opět Biblické hodiny pod vedením P. Ambrože Šámala, O.Praem. Účastní se jich také lidé z farnosti, dle svých časových možností.
Prvně se jich také účastnila Sr. Petra, která se k nám začátkem roku přestěhovala z Humpolce, kde tamní komunita ukončila k 31.12.2016 svou veřejně prospěšnou činnost. S terciářkami z Humpolce se bude Sr. Petra dál pravidelněji scházet.

Tříkrálové žehnání

Šestého ledna o slavnosti Zjevení Páně jsme s celou církví oslavily zjevení Boha v lidské podobě, lidově zvaný „svátek Tří králů“.
Při ranní mši svaté byla požehnána voda, kadidlo a křída a toto trojí bylo použito při odpoledním tříkrálové obchůzce po našem klášteře. Při ní P. Bernard vykropil obytné i provozní místnosti včetně výtahu, kadidlem byly provoněny za odborné asistence br. Rudolfa z fary, a posvěcenou křídou se na dveře napsalo: K+M+B+2017 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky a všechny, kdo v nich přebývají a u nás též i pracují pro dobro druhých.
A to je hlavní důvod této tříkrálové obchůzky, vždyť je krásné bydlet a pracovat na požehnaném, kdy člověk všechno dobré očekává od Boha a celý svůj život odevzdá tomu, který nás svým křížem vykoupil.

Fotografie k oběma textům

 

Novoroční adorace

O prvním dnu nového roku 2017 jsme se již tradičně věnovaly v naší komunitě adoraci za naši olomouckou arcidiecézi, za arcibiskupa Mons. Jana Graubnera i Mons. Josefa Hrdličku, za duchovenstvo, Bohu zasvěcené osoby i všechen Boží lid.
Jako údy místní církve, která prožívá společně radosti i bolesti, obavy i naděje všech, vnímáme tuto svoji úlohu jako velmi cennou službu v církvi. Modlit se, adorovat a obětovat se za představitele církve, vyprošovat Ducha Božího všem lidem dobré vůle, je jedním z mnoha úkolů, které zde na tomto místě a v tomto čase milosti chceme naplňovat.
Kéž na všechny lidi a celé Boží stvoření, spočine Áronovo slavnostní požehnání: „Ať tě Hospodin požehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“.

Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování