(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2021

 

Štědrý večer nastal

Nastal Štědrý den, kterým vrcholí adventní očekávání a nastává oslava památky Vtělení našeho Pána Ježíše Krista.
Po slavnostních nešporách z Vigilie Narození Páně se scházíme u krásně vyzdobeného štědrovečerního stolu, kde slyšíme z Lukášova evangelia radostnou zprávu o narození Krista. Potom si vzájemně popřejeme krásné svátky a po ukončení slavnostní večeře zpíváme u stromečku koledy a rozdávají se dárky, které překvapí, potěší a jsou užitečné pro náš každodenní život.
Pro naši premonstrátskou rodinu jsou letošní vánoce zvlášť slavnostní, poněvadž o Hodu Božím vánočním r. 1121 složil Norbert se svými druhy slavné řeholní sliby v chrámu Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Prémontré, a tím je dán počátek našeho řádu „řeholních kanovníků“.
Při půlnoční mši svaté také obnovujeme své řeholní sliby - odevzdání se Bohu a Kongregaci, v životě podle evangelních rad. V síle milosti přítomného okamžiku a v radosti z Boha, který nás miluje, chceme prožívat svůj další život.

 

Významné výročí premonstrátského řádu

Koledy trochu jinak - Den přeslavný a Good Work Pásli ovce Valaši
O Come, All Ye Faithful (Adeste Fideles) at Westminster Abbey

 

 

Předvánoční minikoncert

Ve středu 22. 12. jsme prožili pěkné společné chvíle při poslechu i zpěvu vánočních koled, které nám zahráli a zazpívali šikovné děti naší paní provozní. Blíží se krásné sváteční dny a melodie známých koled nám ji fakticky přiblížil. Na závěr hudebního programu S. Dominika, provinční představená, oba hlavní účinkující pochválila a předala zasloužené dárky. Děkujeme.

 

Pečeme na Vánoce

Blíží se vánoční svátky a tak jsme se s chutí pustily do pečení vánočního cukroví, které je nedílnou součástí vánoční pohody u štědrovečerního stolu a nejen u něho. Zopakovaly jsme si, jak se pracuje s těstem, formičkami a pečením bez větších ztrát. Nakonec slepit, ozdobit a nechat uležet. Společně šla práce hezky od ruky.

 

Rorate caeli de-super

 

Zimní krása

 
 

 

Uvedení do Adventu

V pondělí 29. listopadu jsme měli společný program s P. Atanášem Leškovským, O.Praem, který nás svým osobitým způsobem uvedl do posvátné doby adventní, do které jsme spolu s celou Církví v neděli vstoupili.
Jako mimořádný čas přípravy na příchod našeho Pána je třeba ho prožít i v mimořádné pozornosti na Toho, který se nám stále dává.
P. Atanáš nám také na náš podnět povyprávěl o tom, jak se prožívá Advent a Vánoce na Islandu, kde několik let působil ve farnosti. Toto setkání bylo povzbuzením nejen pro nás, ale bylo jistě i přínosem pro naše přítomné zaměstnance.

 

Slavné sliby

Ve středu 17. listopadu jsme se vydaly se sr. Michaelou do premonstrátského kláštera v Nové Říši, abychom byly přítomny slavným řeholním slibům bratra Štěpána. Pozvání přijala i generální představená M. Aurélie se sr. Bohumírou, přítomno bylo mnoho kněží a farníků. Byla to společná radost z Božího obdarování a nová naděje pro všechny.

 

Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

 

Pouť na Svatý Hostýn

V poslední říjnovou sobotu jsme se s návštěvou vydaly na pouť na Svatý Hostýn, který je naší „srdeční záležitostí“, abychom poděkovaly za přijatá dobrodiní a poprosily o pomoc naší nebeskou matku, Pannu Marii pro sebe i všechny, které nosíme v srdci.
Jako „bonus“ jsme přijaly laskavou přítomnost dobrodince našeho společenství, který nás provedl námi dosud neprobádanými prostorami jedné z věží se svatohostýnskými zvony.
I přesto, že foukal silný vítr, bylo na tomto krásném poutním místě hodně lidí různého věku. Vracely jsme se fyzicky trochu unavené, ale vděčné, že jsme zde mohly po roce opět být. Děkujeme.
Fotografie

 

Návštěva z Humpolce

Ve středu 22. září jsme v našem klášteře přivítaly milou návštěvu: ředitele Domova blah. Bronislavy, Mgr. Jana Výborného se svými zaměstnanci, většina z nich byla zde poprvé.
Potěšilo nás, že přijeli i ti v důchodovém věku, se kterými jsme Domov uváděly do provozu po rekonstrukci v r. 1994. V knihovně jsme jim nabídly malé občerstvení a následnou prohlídku areálu s přilehlou zahradou.
Po obědě měli domluvenou prohlídku obnovených prostor sálů v rámci baziliky, kterými je provedla S. Dominika a následnou prohlídku baziliky s výkladem průvodcovské služby. Bylo to velmi milé a srdečné setkání, které umocnilo nádherné slunečné počasí, navzdory předpovědi deště.

 

V sobotu 28. srpna jsme prožily v rámci naší Kongregace jubilejní oslavy 900 let od založení řádu

Modlitby a radost. Premonstráti slavili 900 let kláštera v Želivi

 

Ohlédnutí se za letním putováním

 

Mimoriadna generálna kapitula Kongregácie 2021

Jdeme k volbám

Na pultech civilních knihkupectví najdeme literární dokument o řádových sestrách

 

Velehrad 2021

O slavnosti svatého Cyrila a Metoděje jsme se opět vydaly na pouť na Velehrad, abychom poděkovaly za dar víry a vůbec za odvahu těchto dvou významných věrozvěstů, kteří přijali nelehkou misi na Velké Moravě.
Na pouti byla nádherná atmosféra, přiměřené horko, sem tam volné místo na venkovních sedačkách. Po slavností mši svaté, jejímž hlavním celebrantem byl kard. Dominik Duka, OP jsme zašly do nádherně opravené baziliky, kde jsme v klidu u sochy sv. Cyrila a Metoděje svěřily oběma vše, co máme na srdci. Naše další kroky vedly do boční kaple, kde je hrobka arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Byla plná krásných květin, jistě jako projev díků za jeho velkou apoštolskou horlivost u příležitosti 170. výročí jeho narození a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem.
Po duchovním občerstvení přišla na řadu i výborná klobáska s chlebem a také něco dobrého přivést z pouti domů. Cesta zpět byla trochu komplikovanější, ale přece jsme šťastně dojely domů. Bylo za co děkovat.

 

Výstava v duchovním centru premonstrátů na Strahově

Papež František k 900. výročí premonstrátů

 

Farni den

V neděli 27. června se v naší svatokopecké farnosti slavil 11. farní den, takže každý, kdo mohl, se zapojil do přípravy a pěkného průběhu této společné akce.
Maminky napekly dobroty, kdo chtěl, přispěl do tomboly, mladí zase připravili pěkný program a k posezení se velmi osvědčilo nově vybudované Bernardovo centrum. Nechyběly dobroty z grilu, zábavné programy pro děti.
Společně jsme také v předstihu oslavily 60. narozeniny P. Adriána Zemka, O.Praem, faráře na Svatém Kopečku. V komunitě jsme mu popřály k životnímu jubileu v den jeho řeholního svátku.

   

 

 

Návštěva u bratří

V pátek 18. června jsme přijaly pozvání od P. Adriána Zemka, O.Praem a ostatních bratří k návštěvě v komunitě na faře a v ostatních opravených prostorách areálu baziliky Navštívení Panny Marie. Setkání jsme zahájily společnou Liturgickou modlitbou a následně nás P. Adrián provedl krásně opravenými prostorami sálů, nově otevřeného muzea i Bernardova centra, které nabízí širokou škálu využití.
Bylo co obdivovat. Nakonec jsme si všichni pochutnali na výborné pizze.
Děkujeme.

 

Slavnost Božího Těla

V neděli 13. června 2021 jsme ve farnosti oslavili přenesenou Slavnost Těla a Krve Páně s vděčností, že se může opět konat i veřejné procesí ke čtyřem oltářům, které dobrovolníci připravili a vyzdobili květinami ze zahrádek a luk.
Již tradičně se průvodu účastnily družičky, které ochotně sypaly lupínky květin na cestu při průvodu s Nejsvětější Svátostí oltářní. Krásné počasí celou slavnost umocnilo.

 

Farní pouť

V sobotu 5. června, jsme se vydaly s naší farností a dvěma autobusy na dlouho avizovanou Pouť na Strahov a ke hrobu P. Bernarda Slabocha, O.Praem, který se nám svou kněžskou službou na Svatém Kopečku a okolí hluboko vryl do srdce.
Na Strahově jsme u vystavených ostatků sv. Norberta - po celou dobu jubilea - slavili a děkovali za našeho zakladatele a především za Boží laskavou péči o náš premonstrátský řád po celou dobu jeho trvání. Ano, slavíme vzácné jubileum 900. let od založení první komunity v Prémontré sv. Norbertem, a tím i začátek premonstrátského řádu.
Po slavnostní bohoslužbě jsme byli pozváni k prohlídce tematické výstavy ke zmíněnému jubileu v ambitech kláštera. Měli jsme možnost si prohlédnout i obě nádherné klášterní knihovny, vše s odborným výkladem P. Ambrože.
Po vydatném obědě jsme vyjeli do nedalekých Úhonic, kde je – na přání rodičů – pohřben již zmíněný P. Bernard. Není možné popsat vše, co se nám „honilo hlavou“, ale společná modlitba se zpěvem Salve Regina nám pomohla vše Pánu odevzdat a poděkovat za to, že jsme mohli aspoň na čas kráčet spolu s ním.
Vraceli jsme se přes Želiv s kratší návštěvou tohoto významného premonstrátského kláštera. Pan převor P. Tadeáš již na nás čekal a ochotně nás provedl obnovenou a pro veřejnost přístupnou kvadraturou kláštera s mnoha zajímavými a historicky cennými věcmi, včetně krásně opraveného kostela Narození Panny Marie.
Všechno, co jsme viděli nám připomnělo pravdivé úsloví: „člověče, přičiň se a Bůh ti požehná“! Po zakoupení dobrot z malebného klášterního obchůdku jsme se vydali na zpáteční cestu.
Díky, bylo to krásné!

   

Modleme se za úspěch Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti

 

Oslavy Jubilea v Nové Říši

V sobotu 29. května jsme se účastnily oslav dvojího jubilea v premonstrátském klášteře v Nové Říši. Především jubilea 900 let trvání našeho premonstrátského řádu a 810 let trvání novoříšské kanonie. Datum slavení byl vybrán záměrně: na den 79. výročí násilného odvlečení bratří z kláštera gestapem spolu s opatem Pavlem Součkem (1942).
Pontifikální mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner za účasti apoštolského nuncia v ČR Mons. Charlese Daniela Balvo, novoříšského opata Mariána Kosíka, opatů a kněží z ostatních kanonií. Krásná duchovní hudba se sborovým zpěvem provázela tuto děkovnou bohoslužbu s vrcholných Jubilate Deo.
Po slavnostním obědě bylo možné si prohlédnout obnovené prostory prelatury – bývalé opatské pokoje s nádhernou klenotnici a obrazárnu. Velmi poutavá je bývalá domácí opatská kaple, kterou také používal tehdejší opat Augustin Machalka, kterému naše komunita v Radvanově dosloužila.

 

V sobotu 15. května 2021

jsme přijaly se S. Dominikou pozvání na oslavu 50tin našeho trvalého jáhna ThLic. Jána Mikolaje.
Děkovná mše svatá byla slavena v renovované „zimní kapli“ při bazilice Navštívení Panny Marie a následné pohoštění a další společný program probíhal v novém „Bernardově centru“, které je zřízeno v ambitu baziliky. I tyto prostory jsou nově zrekonstruované a slouží pro společné akce ve farnosti.
Oslavy probíhaly ve velmi srdečné atmosféře a zaznělo mnoho díků i za jeho jáhenskou službu a další aktivity ve farnosti.

 

V rámci oslav Jubilea 900 let od založení premonstrátského řádu

jsme přijaly pozvání na Strahov v sobotu 1. května, kde ve společenství bratří a sester, spolu s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem jsme prožily krásnou liturgickou oslavu našeho Boha, který se nádherně projevil v životě a díle našeho otce svatého Norberta.
Hluboký duchovní prožitek umocnila duchovní hudba a krásné zpěvy, které složil skladatel Adam V. Michna z Otradovic. Měly jsme možnost vidět i vystavené ostatky svatého Norberta z bezprostřední blízkosti a velikou radostí také bylo, že jeden z našich svatokopeckých farníků přijal právě v tento den řeholní premonstrátský hábit a začal kanonický noviciát.

Oslava premonstrátského jubilea na Strahově

 

Jarní a velikonoční pozdrav 2021

 

 

Postní doba - Křížová cesta v kapli sester premonstrátek

 

Zimní poezie

Tak přece jsme se dočkali trochu té zimní poezie, kdy dříve narození obdivují tu Boží krásu a děti zase s rodiči naplno využívají možnosti zimních radovánek.

   

 

Novoroční adorace

Nový rok 2021 jsme v naší komunitě již tradičně věnovaly také adoraci našeho Pána za olomouckou arcidiecézi, ve které žijeme, ze které čerpáme a které také chceme jako společenství více způsoby sloužit. Letošní novoroční adorace byla umocněna skutečností, že prožíváme 900let od zrození premonstrátského řádu a s tím i velkou vděčnost našemu Pánu i za svatého Norberta.

 

 

Druhá největší řeholní komunita u nás slaví 900 let, dokument ČT (přeskočte úvodní reklamu)

Možnost získat plnomocné odpustky v souvislosti s jubilejním rokem premonstrátského řádu

Premonstráti slaví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování