NORBERTINUM

 víceúčelové
 centrum

 

 

Letos slavíme kulaté výročí svátku Panny Marie Pomocnice křesťanů

Po minulém, jubilejním roce, kdy jsme si připomínali 200 let od narození Dona Boska, si letos opět připomínáme malou dvoustovku. 24. května to bylo totiž přesně 200 let od doby, kdy se poprvé slavil svátek Panny Marie Pomocnice, kterou v září roku 1815 oficiálně ustanovil papež Pius VII.
Don Bosco se řadí mezi největší šiřitele úcty k Panně Marii Pomocnici: „Vždy věřte v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii a v Pannu Marii Pomocnici a uvidíte, jaké zázraky se budou dít,“ říkával sv. Jan Bosko.
(www.sdb.cz)

 

 

 

Matka ustavičné pomoci

27. júna 2015 – začali redemptoristi na celom svete sláviť Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci. Týmto jubileom si chcú pripomenúť, že pred 150 rokmi (v roku 1866) im dal pápež Pius IX. mandát urobiť Matku ustavičnej pomoci známou po celom svete. Toto výročie sa bude niesť v duchu hesla “Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci – ikona lásky.” Jubilejný rok sa skončí 27. júna 2016.
Ikona Matky ustavičnej pomoci sa dostala do Ríma z ostrova Kréta okolo roku 1500. Asi 300 rokov mala svoje miesto v kostole sv. Matúša v Ríme. Rozšírilo sa presvedčenie o milostivých účinkoch plynúcich z úcty a modlitby k Panne Márii zobrazenej na tomto obraze. Napoleonské vojská kostol sv. Matúša zničili. Ikona bola prenesená do súkromnej kaplnky augustiniánov, kde s plynutím času upadla takmer do zabudnutia. V r. 1855 sa redemptoristi rozhodli postaviť v Ríme generálny dom. Kúpili pozemok, kde kedysi stál kostol sv. Matúša, neďaleko baziliky Santa Maria Maggiore. Redemptoristi sa dozvedeli o tom, že kedysi bol na tom mieste vystavený obraz Matky ustavičnej pomoci. V roku 1865 sa obraz našiel. Redemptoristi poprosili pápeža Pia IX., aby obraz opäť mohol byť vystavený v novom kostole redemptoristov. V r. 1866 im pápež zveril tento obraz spolu s úlohou rozšíriť k nemu úctu na celom svete.
(P. Rastislav Dluhý, CSsR)

 

Slavení nového mimořádného Svatého roku - Jubileum milosrdenství

bude zahájeno otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016.
Papež otevírá bránu v katedrále sv. Petra a v dalších třech bazilikách pak tři kardinálové vybraní mimořádným shromážděním kardinálů (konsistoří). Ve stejný den následující rok je pak Svatý rok uzavřen tak, že papež touto branou vyjde ven z baziliky a hodí tři plné lžíce malty na práh a do ní vloží tři kameny. Pak je Svatá brána opět z vnitřní strany chrámu zazděna zvláštními cihlami, aby mohla být znovu otevřena až následující Svatý rok.
V Arcidiecézi olomoucké to bude v katedrále a bazilikách na Velehradě a na Svatém Hostýně. Po opravdové přípravě, k níž patří obrácení, pokání a smíření, projdeme Svatou branou jako kající poutníci, kterým už byly odpuštěny hříchy a oni přicházejí prosit o odpuštění trestů za ně.
V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní při mši svaté, kterou zahájíme v kostele Panny Marie Sněžné v 10 hodin a průvodem půjdeme do katedrály, kde se otevře Svatá brána. K této mimořádné bohoslužbě Vás srdečně zvu.
Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra na Nový rok a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, která se koná v neděli 24. ledna“.
(Z pastýřského listu arcibiskupa Jana)

 

 

Adorace s dětmi

Příručka pro kněze, rodiče a děti. Vydala Matice cyrilometodějská.

Příručka může přispět k pravidelnému setkávání dětí při eucharistické adoraci. Obsahuje několik námětů, které jistě kněží a ti, kdo se budou podílet na přípravě adorace, přizpůsobí místním podmínkám. Cenné jsou také přílohy, které obsahují úkony klanění, návrhy proseb, úryvky z evangelií vhodné k četbě při adoraci, podněty k vděčnosti, krátká zamyšlení a podněty k adoraci.

 

 

 

Otec Gorazd - (Ne)všednost

O tom, jak se žije život typicky netypický, vyladěný na strunách všednosti do nevšední krásy.
A také o tom, že na životní dráze není třeba skolit všechny kuželky, ale mít přiměřený rozběh (jako z Kopečka) či udělat ten správný krok. Především však o duši otevřené očekávání Boha, který je v chorálu jako doma, aby se životem neslo Benedicamus Domino, to je tónina premonstráta o. Gorazda… která se vůbec neposlouchá špatně. Dopřejme si tedy, příjemný poslech.

https://www.youtube.com/watch?v=JtRO3CjwOTc

 

 

Nová kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.

http://www.fatym.com/storage/201504241233_na-vysku.jpgV Tiskovém apoštolátu A.M.I.M.S. vyšla v českém překladu nová kniha Joseph Fadelle: Cena, kterou zaplatíš, která se stala po svém vydání ve Francii bestsellerem.
Vypráví skutečný příběh mladého iráckého muslima, který navzdory otcova přání, aby se stal vůdcem rodinného klanu, stal se křesťanem.
Mimo napínavého příběhu, který se čte jedním dechem, dává kniha také nahlédnout do života lidí v Iráku, do uvažování tamních muslimů i křesťanů. A pro čtenáře-křesťana může být navíc námětem k zamyšlení nad hodnotou naší víry. Když křesťané v zemích, kde jsou pronásledováni, dokážou tolik obětovat, pak je to pro nás výzva k obnovené horlivost ve víře i v naší svobodné zemi. (částečně převzato z předmluvy z knihy)
Objednávky na: apostolat@fatym.com - nezapomeňte uvést své jméno, adresu (PSČ), kontaktní mailovou adresu, co a kolik objednáváte.

 

 

Svatý rok milosrdenství

Svatý rok začne o letošní slavnosti Neposkvrněného Početí, 8. prosince 2015 a potrvá do 20. listopadu 2016, do slavnosti Krista Krále, který je živou tváří Otcova milosrdenství.
Modlitba Svatého otce Františka k přípravě na nadcházející Jubileum milosrdenství (pracovní překlad z angličtiny):

Jubilee Year of Mercy – logo; zdroj: en.radiovaticana.vaPane Ježíši Kriste,
učíš nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář, a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil
Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalenu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, poté co tě zapřel,
a ujistil kajícího zločince, že ho čeká ráj.
Dej, ať slyšíme, jako bys to říkal každému
z nás, slova určená samařské ženě:
„Kdybys znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který zjevuje svou moc
především v odpuštění a milosrdenství:
ať je církev pro svět viditelnou tváří tebe, svého Pána vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tví služebníci oblékli slabost,
aby mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s neznalostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s nimi setká, zakusí, že ho Bůh hledá, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posvěť každého z nás jeho pomazáním,
ať se Jubileum milosrdenství může stát rokem Pánovy milosti
a tvá církev s obnoveným nadšením ať dovede přinášet dobrou zprávu chudým,
hlásat svobodu vězňům a utiskovaným
a navracet zrak slepým.
Prosíme o to na přímluvu Marie, Matky milosrdenství,
tebe, jenž žiješ a kraluješ s Bohem Otcem a s Duchem Svatým na věky věků.
Amen.
(Jubilee Year of Mercy – logo; zdroj: en.radiovaticana.va)

„Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně milosrdný" (Ef2,4) Otec poté, co zjevil Mojžíšovi svoje jméno „Boha milosrdného a milostivého, shovívavého, velmi laskavého a věrného" (Ex34,6), dával nadále poznávat svoji božskou přirozenost různými způsoby a v mnoha dějinných momentech. V „plnosti času" (Gal4,4), když bylo podle Jeho plánu spásy všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí Otce (srov. Jan 14,9). Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství."(Bula Misericordiae Vultus)

 

Nový svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého (letos 28. května 2015) oslaví věřící v českých a moravských diecézích nový svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
Dne 28. ledna 2015 schválila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zapsání nového svátku Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, do Českého národního kalendáře. Svátek připadá na čtvrtek po Seslání Ducha svatého (letos 28. května 2015) a pro Českou republiku je závazný.
Texty pro slavení mše svaté a denní modlitby jsou určeny k využití ve farnostech a řeholních společenstvích na území českých a moravských diecézí.
Zájemci naleznou texty také na stránkách www.liturgie.cz. (www.cirkev.cz, 25. 5. 2015)

 

Slavnost k 20. výročí návštěvy Jana Pavla II. v Olomouci

Slavnost při příležitosti 20. výročí návštěvy Jana Pavla II. v Olomouci bude zahájena v sobotu 16. května ve svatokopecké bazilice koncertem Václava Hudečka (začátek 18:00, vstup volný) a poté adorací vysokoškolských studentů.
Při nedělní mši svaté 17. května (od 10:30) budou v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku uloženy ostatky sv. Jana Pavla II. za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a krakovského arcibiskupa Stanisława kardinála Dziwisze, někdejšího osobního sekretáře papeže.
Odpoledne proběhne komponovaný vzpomínkový pořad, který svým zpěvem doprovodí hudební seskupení „Střípky“, které vzniklo speciálně u příležitosti návštěvy Svatého otce na Svatém Kopečku. Tato vzpomínková akce je současně spojena i s tradiční poutí rodin. Připraveny jsou aktivity pro rodiny s dětmi a malé občerstvení.
Ve čtvrtek 21. května zazní v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila. Koncert začne v 18:30, vstupné je dobrovolné.
Vzpomínkovou akci na Svatém Kopečku připravuje Římskokatolická farnost Svatý Kopeček ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a olomouckou KDU-ČSL. Akci finančně podpořilo město Olomouc a další sponzoři. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.slavnostnakopecku.cz.

Program slavnosti:
SVATÝ KOPEČEK u Olomouce
sobota 16. květen 2015, 18:00
Koncert Václava Hudečka, bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce;
adorace studentů VKH Olomouc
neděle 17. květen 2015
10:30 mše svatá s uložením ostatku sv. Jana Pavla II., hlavní celebrant kardinál Stanislaw Dziwisz, arcibiskup a metropolita krakovský, bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce.
Na tuto vzpomínkovou bohoslužbu zve především tehdejší účastníky, ale i všechny ctitele sv. Jana Pavla arcibiskup Jan.
Modlitba Anděl Páně
12:30–15:00 občerstvení a zábavný program pro děti, ambit baziliky
13:00–14:30 komponovaný vzpomínkový program, bazilika
15:00 předpokládané ukončení
Vstup je volný.
OLOMOUC-HEJČÍN, chrám sv. Cyrila a Metoděje
čtvrtek 21. květen 2015
18:30–20:30 Antonín Dvořák: Svatá Ludmila, oratorium pro sóla, sbor a orchestr na libreto Jaroslava Vrchlického. Koncert je připraven ve spolupráci s Římskokatolickou farností Olomouc-Hejčín a Arcibiskupstvím olomouckým. Diriguje Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. Vstupné je dobrovolné.

 

Diecézní eucharistický kongres bude projevem vděčnosti

Akce je součástí letošních oslav Národního eucharistického kongresu a podle biskupského delegáta pro pastoraci P. Petra Bulvase se má stát duchovní obnovou vztahu k Ježíši v eucharistii. „Věřícím nabídne nové podněty k duchovnímu životu i zážitek společenství církve a vyústí společným slavením mše svaté,“ dodává P. Bulvas. Olomoucká arcidiecéze je přitom jedinou z osmi diecézí v ČR, která plánuje také diecézní část eucharistického kongresu.
Dvoudenní oslava bude zahájena v pátek 15. května programem pro děti, které se do Olomouce sjedou se svými katechety či kněžími v rámci výuky náboženství. Od 10:00 pro ně bude v Korunní pevnůstce připraven předprogram, v 11:00 zde začne mše svatá, kterou bude slavit arcibiskup Jan Graubner, a po ní následuje oběd. Odpoledne si děti mohou vybrat z nabídky, která obsahuje například divadelní představení Teátru Víti Marčíka, sportovní a soutěžní disciplíny či prohlídky vybraných památek. Od 14:00 se pak v jednom ze šesti vybraných kostelů v centru Olomouce zúčastní adorace, kterou povedou dětské skupiny a doprovodí scholy či pěvecké sbory církevních škol v arcidiecézi, a po 15. hodině se rozjedou do svých domovů.
K modlitbě před eucharistickým Kristem se v rámci diecézního kongresu sejdou také mladí lidé. Jejich program zahájí v 19:00 mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem v olomoucké katedrále a po ní bude následovat adorace s řeholníky a večer chval, který bude ukončen ve 23:00.
V sobotu ráno se pak mladí lidé sejdou ke společné modlitbě ranních chval z breviáře.
Hlavní část sobotního programu 16. května, k němuž se v Olomouci shromáždí věřící z celé arcidiecéze, bude zahájena v 10:00. Pro účastníky bude souběžně připraveno pět přednášek: v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie dá P. prof. František Kunetka nahlédnout do dějin i současnosti liturgického slavení eucharistie, v kostele Zvěstování Páně pohovoří P. Pavel Stuška na téma „Eucharistie buduje společenství církve“, v kostele Panny Marie Sněžné představí P. Vojtěch Koukal adoraci jako chválu, v kostele sv. Mořice osvětlí P. Adam Rucki, jaké jsou plody svatého přijímání, a v kostele sv. Michala ukáže P. doc. Rudolf Smahel vztah mezi rodinou a eucharistií.
Od 12:30 povede každý ze zmíněných přednášejících adoraci a po ní se ve 13:30 vydají věřící v průvodech z jednotlivých kostelů směrem do katedrály. Zde bude v 15:00 jako vyvrcholení diecézního eucharistického kongresu zahájena mše svatá, kterou bude slavit arcibiskup Jan Graubner.
Oslava kongresu se však neomezí jen na kostely. Jako doprovodný program bude už koncem dubna otevřena hned na třech místech v Olomouci výstava s názvem „Smlouva nová a věčná. Eucharistie ve výtvarném umění“. Otevřena bude až do 4. října každý den kromě pondělí od 10:00 do 18:00 v křížové chodbě Arcidiecézního muzea, ve výstavním sále Arcibiskupského paláce a v kryptě katedrály sv. Václava.
Diecézní eucharistický kongres bude jedinečnou příležitostí prožít den v radosti a vděčnosti za velký dar eucharistie, kterým nás, věřící, Ježíš v životě posiluje a spojuje,“ povzbuzuje k účasti P. Petr Bulvas.

 

Otevření rodného domu a muzea kardinála Trochty bude v neděli 3. května 2015.

Jeho památník byl požehnán v roce 2004.

 

Papež František: Svatý rok milosrdenství

Drazí bratři a sestry, často myslím na to, jak by mohla církev více zviditelnit svoje poslání dosvědčovat milosrdenství. Je to cesta, která začíná duchovním obrácením. A touto cestou se musíme vydat. Proto jsem se rozhodl vyhlásit mimořádné Jubileum, jehož jádrem bude Boží milosrdenství, Svatý Rok Milosrdenství. Chceme jej prožít ve světle Pánových slov: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). A zejména pro zpovědníky platí, aby byli hodně milosrdní.
Tento Svatý rok začne o letošní slavnosti Neposkvrněného Početí a potrvá do 20. listopadu příští roku, do slavnosti Krista Krále, který je živou tváří Otcova milosrdenství. Organizaci tohoto Jubilea svěřuji Papežské radě pro novou evangelizaci, aby oživovala novou etapu poslání církve, totiž přinášet každému člověku evangelium milosrdenství.
Jsem přesvědčen, že celá církev, která má velice zapotřebí milosrdenství, protože jsme hříšníci, bude moci v tomto Jubileu znovu objevit a zužitkovat Boží milosrdenství, které nás volá, abychom těšili každého muže a každou ženu naší doby. Nezapomeňme, že Bůh odpouští všechno a vždycky. Neochabujme v prosbě o odpuštění. Svěřme již nyní toto Jubileum Matce Milosrdenství, aby na nás shlédla a bděla nad naší cestou, cestou pokání, abychom s otevřeným srdcem přijímali Boží odpuštění a milosrdenství.
(Vatikán, 13.3.2015)

 

Jean Vanier laureátem Templetonovy ceny

Jean Vanier, zakladatel komunit Archa, který svůj život plně věnoval mentálně postiženým lidem, dostal letošní Templetonovu cenu. Tato cena nesoucí jméno po britském miliardáři Johnovi Templetonovi je v podstatě sponzorským darem na akademické aktivity laureáta a je udělována „za pokrok ve výzkumech a objevech na duchovním poli“. Šestaosmdesátiletý Kanaďan neskrýval svou radost z tohoto ocenění a doufá, že pomůže ukázat světu, že mentálně postižení lidé jsou pro ty ostatní nesmírně důležití. Pro Vatikánský rozhlas Jean Vanier řekl:
Naše komunity Archa anebo Víra a Světlo se snaží světu ukazovat, že mentálně postižení lidé jsou krásní. Jejich rozum možná není plně rozvinutý, ale mají srdce. Je třeba pamatovat, že v minulosti bylo toto postižení pokládáno za Boží trest a vzbuzovalo ostych. Velmi rychle byli takovíto lidé odsouváni stranou, zamykáni ve speciálních ústavech. My jsme uskutečnili revoluci. Ukazujeme, že se vůbec nejedná o Boží trest, ale že nás právě takovíto lidé mohou přivést k Bohu, učinit nás lidštějšími, otevřenějšími a přejícnými. Těší mne, že tato revoluce byla oceněna, protože to možná někoho přivede k zamyšlení a bude se zajímat o to, co děláme. Pro nás je důležité ani ne tak to, co my děláme pro postižené, ale to, že s nimi navazujeme vztahy, čímž nás přetvářejí a umožňují nám objevovat nové věci,“ říká Jean Vanier, letošní laureát Templetonovy ceny.
Komunit Archa je dnes 147 v 35 zemích světa. Kromě toho působí v 82 zemích přibližně 1500 komunit Víra a Světlo, což je hnutí založené Jean Vanierem na podporu bratrství mezi lidmi, kteří – jak říká jeho zakladatel - jsou považováni za postižené, a těmi, kteří jsou považováni za normální.
(Kanada, 12.3.2015)

 

Po celém světě proběhne akce 24 hodin pro Pána

Na výzvu papeže Františka bude 13. – 14. března 2015 v každé diecézi otevřen alespoň jeden kostel, kde bude možné přijmout svátost smíření nebo se pomodlit před vystavenou eucharistií.
„Slavit svátost smíření znamená být vřele objat. Je to objetí nekonečného Otcova milosrdenství.“ Tuto větu papeže Františka připomínají organizátoři celosvětové akce 24 hodin pro Pána, která se uskuteční 13. – 14. března 2015.
Tématem letošního roku je věta z listu Efezským: „Bůh, bohatý v milosrdenství“ (Ef 2,4). Apoštol Pavel v dopise pokračuje slovy: „Z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem.“
Akci vyhlásila Františka Papežská rada pro novou evangelizaci na výzvu papeže Františka. „Neignorujme sílu modlitby mnoha lidí! Iniciativa 24 hodin pro Pána, k jejímuž slavení ve dnech 13. a 14. března vyzývám celou církev i na úrovni diecézí, se chce stát výrazem této potřeby modlit se,“ uvedl římský biskup ve svém poselství k letošní postní době.
Akce se koná každoročně před 4. neděli postní.
Olomoucká arcidiecéze
V arcidiecézi se do akce 24 hodin pro Pána zapojí podle možností minimálně jeden kostel v každém děkanátu.
Například v Olomouci se k této iniciativě připojí kapucínský kostel Zvěstování Páně, který bude k adoraci a možnosti přijmout svátost smíření otevřený od páteční večerní mše sv. (17.00) do 21. hodiny, v sobotu pak od 14.00 hod. až od večerní mše svaté (17.00).
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu na Moravě začíná program již v pátek 13. března ráno: Po mši sv. v 7.00 bude možné přijmout svátost smíření (až dokud budou zájemci). V 15.00 hodin se bude konat pobožnost křížové cesty, během níž i po jejím skončení bude možné se vyzpovídat. Nejsvětější svátost bude vystavena od 15.30 do 17.30. Akci zde zakončí mše sv.
(www.cirkev.cz, 9.3.2015)

 

Plnomocné odpustky v Roce zasvěceného života

Apoštolská peniterciárie
ze zvláštního pověření Nejvyššího pontifika ráda uděluje plnomocné odpustky za obvyklých podmínek
svátostná zpověď, přijímání eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce
všem členům zasvěceného života i ostatním věřícím, kteří se budou opravdově kát (budou konat dostiučinění) a budou vedeni duchem lásky.
Plnomocných odpustků budou moci využít až do 2. února 2016, tj. do dne, kdy se Rok zasvěceného života slavnostně ukončí. Je možné je obětovat i za duše v očistci.
Kdykoli ve dnech věnovaných v diecézi zasvěcenému životu a při diecézních slaveních vyhlášených u příležitosti Roku zasvěceného života, když zbožně navštíví katedrálu anebo jiné posvátné místo, zvolené se souhlasem místního ordináře nebo klášterní kostel.
Modlitby při návštěvě:
Zbožná úvaha zakončená modlitbou Otče náš. Modlitba Vyznání víry a modlitba k Panně Marii.
Arcibiskup Jan Graubner stanovuje:
Plnomocné odpustky v naší diecézi je možno získat kromě klášterního kostela také v katedrále sv. Václava v Olomouci, v bazilikách Velehrad, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček a Štípa. (ADO, 2015)

 

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k první neděli postní 2015

 

Prosba o modlitbu

Rehoľníčky z ulice Richelieu, Oblates d´ Eucharistie nám posielajú toto dramatické posolstvo:
V súčasnosti je viac mučeníkov ako v prvokresťanskej dobe. Mesto Qaraquoschna severe padlo, ISIS systematicky odtína hlavy deťom. Je to mesto, v ktorom sme. ISIS zatlačila kurdské sily (peshmeras) a teraz je na 10 minút od nášho tímu, kde bojujeme o prežitie a máme aj potravinové konvoje. Tisíce utiekli minulú noc do Erbilu. OSN evakuovala svoj personál v Erbile.
Naša skupina tu zostane.
Vaša modlitba je absolútne potrebná. Prosíme vás, modlite sa neprestajne za ľud severného Iraku pred strašným vzostupom a terorom ISIS a jeho extrémistov, ktorí majú za cieľ masové konverzie, alebo smrť všetkých kresťanov tejto oblasti. Vyzývam vás teda, a zapájajte sa skutočne neignorovať túto poštu, ani ju nepotláčať. Posielajte priateľom, kresťanom, ktorých poznáte. Posielajte ju modlitbovým skupinám, posielajte ju vašim pastierom, kňazom, žiadajte, aby sa modlili počas slávenia eucharistie na tento úmysel. Prosím vás, zaistite, aby boli špeciálne modlitby na úmysle týchto strašných udalostí. Musíme sa skutočne spojiť v modlitbe za našich bratov, modlite sa a proste o modlitbu ostatných.

 

 

 

 

Pokračování