(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Významní svatí premonstrátského řádu se svojí Královnou

14. leden: svatého Gotfrída, řeholníka premonstrátského řádu
Gotfríd (Bohumír), hrabě z Kappenbergu, se narodil asi roku 1098. Věnoval spolu se svým bratrem Otou veliký majetek, jehož byli dědici, v letech 1122 a 1123 našemu řádu a z jeho hradů Kappenberg, Ilbenstadt a Varlar se staly kanonie. Pak se stal sám řeholníkem, ačkoliv tomu příbuzenstvo odporovalo. V Prémontré a v Magdeburce podával u svatého Otce Norberta po několik let důkazy vysoké ctnosti. Předčasně přesídlil k Pánu 13. ledna 1127.
Modlitba:
Všemohoucí Bože, který jsi posílil blahoslaveného Gotfrída, aby, když pohrdl vším, co vlastnil, šťastně přišel k tobě, dopřej, abychom se i my odřekli bohatství a slávy světa, a tak nalezli našeho Pána, Ježíše Krista. Neboť on s tebou, v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
4. únor: svatého Bedřicha, opata premonstrátského řádu
Bedřich přišel jako diecézní kněz do našeho kláštera Ostrov Blažené Marie (Marienweerd, diec. Utrecht, Holandsko), aby složil sliby na kanovnický způsob života. Později sám založil dva nové kláštery: Zahradu svaté Marie (Mariengaarde) pro muže a Betlém (Béthleem, oba v diecézi Utrecht) pro sestry. Ke kanonii bratří připojil slavnou školu, ze které vycházeli vzdělaní spolubratři, aby získali Kristu nové kraje. Zemřel 3. března 1175.
Modlitba:
Dopřej, prosíme, všemohoucí Bože, abychom po příkladu blahoslaveného opata Bedřicha jako chudí v duchu napodobovali Toho, jenž sám sebe vydal za spásu světa: Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
10. únor: blahoslaveného Huga, opata premonstrátského řádu
Hugo, který se již dlouho rozhodoval opustit svět a vést apoštolský život, jako diecézní kněz se přidal k Norbertovi, když ten přišel do Valenciennes. Měl velkou účast a budování Prémontré. Od počátku zastupoval zakladatele, roku 1128 byl zvolen opatem Prémontré a hlavou celého norbertinského založení. Za jeho řízení řád podivuhodně vzrostl a přijal pravidla a liturgické předpisy. Hugo zemřel 10. února 1164.
Modlitba:
Všemohoucí, věčný Bože, ty stále povoláváš lidi, aby druhým ukazovali tvou cestu, pokorně tě prosíme, abychom se pro zásluhy a přímluvy blahoslaveného opata Huga modlitbou a prací stali tvým jediným lidem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
17. únor: svatého Evermoda, biskupa premonstrátského řádu
Evermod poznal své povolání z kázání svatého Norberta v Cambrai. Stal se pak trvalým Norbertovým průvodcem. S tímto svým Otcem přišel do Magdeburku, byl jeho neúnavným spolupracovníkem při obnově kázně kněží a náboženského života lidu a vyslechl poslední slova umírajícího velkého biskupa. Po Norbertově smrti stal se postupně proboštem v Gottesgnaden a v Magdeburce a roku 1154 biskupem v Ratzeburgu. Tam mnohé, kteří posud žili jako pohané, přivedl k uznání pravého Boha, což bylo spojeno s mnoha námahami a nebezpečími. Zemřel 17. února 1178.
Modlitba:
Všemohoucí, věčný Bože, tys učinil blahoslaveného biskupa Evermoda společníkem svatého Norberta a věrným správcem tvého domu, prosíme tě, abychom i my, stálí ve svém předsevzetí, mohli zvěstoval tvou slávu. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(Prozření Augustina v zahradě v Miláně) 24. duben: obrácení našeho Otce svatého Augustina, biskupa a učitele církve.
Památka na intelektuální a mravní konverzi pohana, manichejce a učence své doby Aurelia Augustina. Byla dovršena přijetím křtu o velikonocích roku 387. A byl to počátek Augustina křesťana, kněze, biskupa a zakladatele řeholního života bratří a sester stylu, který je živý dodnes.
Modlitba:
Bože, tys v nevýslovné prozřetelnosti vyvedl svatého Augustina z temnot bludů ke světlu pravdy evangelia, přijmi naše prosby, a když dnes slavíme jeho obrácení, dej nám na jeho Vezmi a čti přímluvu svou milost, abychom se i my obraceli k lepšímu. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
26. duben: svatého Ludolfa, biskupa a mučeníka premonstrátského řádu
Ludolf byl jako kanovník našeho řádu roku 1236 zvolen biskupem v Ratzeburgu. Pochopil své poslání jako práci na vinici Páně a bez ustání hlásal Boží slovo. Mužně se stavěl na odpor těm, kteří chtěli narušit církevní svobody a majetky, až byl proto na příkaz saského vévody Alberta uvržen do těžkého žaláře. Když byl tělesně téměř zničen, avšak na duchu nezlomen z pout vysvobozen, vysílen utrpením došel vstříc svaté smrti 29. března 1250.
Modlitba:
Pane Bože, tys učinil blahoslaveného mučeníka a biskupa Ludolfa věrným hlasatelem svého jména, dej, prosíme, abychom v jeho stopách všem kázali tvé evangelium a neochvějně vytrvali v budování království tvé lásky. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(Strahovský klášter, uloženy ostatky sv. Norberta) 2. květen: přenesení svatého Norberta, našeho Otce
Památka na přenesení ostatků svatého Norberta z Magdeburku do strahovské kanonie. Když magdeburský klášter upadl do rukou nekatolíků, několik opatů se pokoušelo o přenesení těla svatého zakladatele mezi své. Nesnadný úkol se podařil strahovskému opatu Questenbergovi. Tělo bylo vyzdviženo 3. prosince 1626 a uloženo na hoře Sion v Praze 2. května 1627.
Modlitba:
Všemohoucí, věčný Bože, jsi slavný ve svých svatých a nám milostivý na jejich přímluvu, když dnes slavíme přenesení ostatků našeho Otce, svatého Norberta, dej nám pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu zvítězit nad smrtí a šťastně dojít do slávy tvého království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
24. květen: svatého Heřmana Josefa, kněze premonstrátského řádu
Heřman, kterému od dětství bylo přidáváno jméno Josef, se narodil koncem 12. století v Kolíně nad Rýnem a po zbožně prožitém mládí složil sliby v premonstrátské kanonii Steinfeld. Vysvěcen na kněze den za dnem vystupoval k vrcholu svatosti pěstěním úcty eucharistické, k Srdci Ježíšovu, úcty mariánské, čistotou, trpělivostí, pokorou, blíženskou láskou. Byl vyznamenán viděními Krista Pána, Panny Marie, andělů a svatých. Byl asketickým a mystickým spisovatelem. Zemřel 7. dubna 1241.
Modlitba:
Bože, tys slíbil své království maličkým, dopřej nám, abychom, jdouce po cestě blahoslaveného Heřmana Josefa, radostně a pokorně spěchali k nebeské radosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
6. červen: našeho Otce svatého Norberta, biskupa a zakladatele premon. řádu
Norbert se narodil kolem roku 1080 v Porýní a stal se kanovníkem kolegiátní kapituly v Xanten. Od světského života se obrátil k řeholnímu a roku 1115 byl vysvěcen na kněze. Zvolil si život apoštolský a kázal zvláště ve Francii a v Německu. Shromáždil kolem sebe žáky, položil základy premonstrátského řádu a založil řadu klášterů. Roku 1126 byl zvolen arcibiskupem v Magdeburce, obnovoval křesťanský život a šířil víru u blízkých pohanských národů. Zemřel 6. června 1134.
Modlitba:
Bože, tys posiloval blahoslaveného Otce Norberta, věrného pastýře, aby s velikou působivostí hlásal tvé slovo, a skrze něj jsi mnohé povolal ke změně mravů: na jeho přímluvu a pro jeho zásluhy posiluj i nás, abychom dokázali napodobit, čemu nás učil svým kázáním i tím, co vykonal. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
16. červen: svatého Isfrída, biskupa premonstrátského řádu
Isfríd, probošt naší kanonie Jerichow, byl roku 1178 zvolen druhým biskupem v Ratzeburgu. Jako prelát nic neopustil ze svých dřívějších přísných životních zvyklostí. Snesl mnohá protivenství při správě časných věcí své diecéze. Uprostřed bouřlivých situací věrně plnil povinnosti svého apoštolského úřadu, zvláště kázání Božího slova. Zemřel 15. června 1204.
Modlitba:
Všemohoucí, věčný Bože, svatý biskup Isfríd za tvé skvělé pomoci zbožně miloval a horlivě bránil tvou církev: dopřej nám, prosíme, abychom ve svaté poslušnosti evangeliu věrně sloužili tvému lidu. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
9. červenec: svatého Adriána a Jakuba, kněží premonstrátského řádu, a jejich druhů, mučedníků gorkumských
Roku 1572 vyniklo výjimečným způsobem devatenáct mučedníků zvaných Gorkumští snášením muk pro vyznávání skutečné přítomnosti Kristova Těla ve svátosti oltářní a pro hlásání primátu římského biskupa jako viditelné hlavy církve. Kalvinisty byli zajati, žalářování, tupeni a mučeni. Když nemohli být svedeni k odpadu od katolické víry ani sliby, ani hrozbami, byli 9. července výše uvedeného roku oběšeni. Dva z nich byli Adrián Becan a Jakub Lacoupe, kněží premonstrátské kanonie Middelburg v Holandsku.
Modlitba:
Pane, náš Bože, tys dopřál svatým mučedníkům Adriánovi, Jakubovi a jejich druhům vytrvat až do konce, dopřej nám, abychom vírou a láskou v tobě přebývali a hledali jednotu církve. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
14. červenec: blahoslavený Hroznata, mučedník premonstrátského řádu
Hroznata se narodil v Čechách kolem roku 1160 ze vznešeného rodu. Po brzké smrti své manželky a svého synka poznal, že jeho pravým prospěchem je úžeji se přimknout k Bohu. Roku 1193 postavil u Teplé kostel a klášter a uvedl tam premonstrátské kanovníky ze Strahova. Slíbil, že se zúčastní křížové výpravy, ale podle Celestinem III. schválené záměny založil druhý klášter v Chotěšově pro premonstrátské řeholnice a přijal řeholní šat tohoto řádu. Jako správce tepelského klášterního majetku byl zajat a uvězněn loupeživými rytíři. Po těžkých útrapách přešel z pozemského žaláře do nebeské vlasti 14. července 1217.
Modlitba:
Bože, blahoslavenému Hroznatovi jsi dal milost, že opustil světských přepych a nastoupil cestu kříže, že pro slávu tvého jména se vzdal všeho majetku a dal v oběť svůj život. Dej, ať na zemi následujeme příklad jeho lásky a statečnosti a v nebi s ním dosáhneme věčné slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
13. srpen: blahoslavené Gertrudy, panny premonstrátského řádu
Gertruda se narodila 1227 jako dcera lanckraběte Ludvíka a svaté Alžběty. V 16 letech složila řeholní sliby v premonstrátské kanonii Aldenburg an der Lahn v původní trevírské diecézi, brzy se tam stala magistrou a získala pro dům mnoho panen. Podle příkladu své matky zřídila a sestrám svěřila chorobinec a sama byla první v posvátné službě nemocným. Postarala se, aby v jejím klášteře byl slaven nově zavedený svátek Božího Těla a propagovala jej v okolních krajích. K Ženichu své duše radostně dospěla 13. srpna 1297
Modlitba:
Pane, náš Bože, blahoslavená panna Gertruda věrně naplnila tvou vůli, dopřej nám, abychom následujíce jejího příkladu tě měli za Otce v nebesích a tvého Syna za bratra, který nás provází v našem životě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(Sv. Monika se synem po jeho obrácení) 27. srpen: svatá Monika, matka našeho Otce sv. Augustina
Narodila se v Tagaste v Africe roku 331 v křesťanské rodině. Jakou mladou ji provdali za Patricia. Jedním z jejích synů byl Augustin, velmi nadaný, za jehož obrácení prolila mnoho slz a mnoho se modlila k Bohu. Je příkladem vynikající matky, která modlitbou oživovala víru a ctnostmi ji činila viditelnou. Zemřela v Ostii roku 387.
Modlitba:
Spravedlivý a dobrotivý Bože, přispěj našim prosbám a na přímluvu svaté Moniky, z níž zazářilo světlo církve, svatý Augustin, zažeň do dálek temnoty našich hříchů a zjev nám světlo své blahodárné milosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
28. srpen: našeho Otce svatého Augustina, biskupa a učitele církve
Narodil se v Tagaste v Africe roku 354, prožil neklidné mládí jak ve svých názorech, tak v mravech, až se v Miláně obrátil na víru a roku 387 byl pokřtěn biskupem sv. Ambrožem. Vrátil se do vlasti, vedl asketický život, stal se knězem, byl zvolen biskupem v Hippo, 34 let spravoval svou diecézi a zveleboval ji četnými kázáními a spisy, kterými s učeností objasňoval víru a bojoval proti soudobým bludům. Je zakladatelem zároveň nazíravého a činného řeholního života bratří a sester. Zemřel roku 430
Modlitba:
Prosíme tě, Bože, obnov ve své církvi ducha, kterým jsi naplnil svatého biskupa Augustina, a dej, abychom také my, tímto duchem naplněni, žíznili po tobě, jediném prameni pravé moudrosti, a v tobě hledali původce nejvyšší lásky. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
30. srpen: blahoslavené Bronislavy, panny premonstrátského řádu
Bronislava se narodila ze vznešeného rodu a v šestnácti letech se zasvětila Bohu v kanonii premonstrátek Zwierzyniec u Krakova. Když pak se tam stala převorkou, znovuzískala mnohé sestry pro dokonalejší řeholní kázeň. Když životem rozličných ctností více než čtyřicet let rostla ve svatosti, dne 29. srpna 1259 blaženě zesnula a přijala Kristem připravenou odměnu.
Modlitba:
Všemohoucí, věčný Bože, ty si vybíráš slabé ve světě, abys cokoli silného zahanbil, dopřej, prosíme, abychom na přímluvu blahoslavené panny Bronislavy i my, přestože jsme křehcí, mohli spolupracovat na růstu tvého království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
10. říjen: svatého Gereona a druhů, mučedníků
Podle legend byl Gereon důstojník thébské legie a za dob Diokleciána Maximiána spolu s 318 druhy podstoupil blízko Kolína nad Rýnem mučednickou smrt. Je uctívám mimo jiné v kapli našeho Otce sv. Norberta v Xanten.
Modlitba:
Bože, tys nám dal dnešního dne oslavovat mučednickou smrt svatého Gereona a jeho druhů, dopřej, prosíme, abychom jako oni, které jsi pro jejich zásluhy a korunu mučednictví vzal do nebe, dosáhli věčné odměny. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
20. říjen: blahoslaveného Jakuba Kerna, kněze našeho řádu
František Alexandr Kern se narodil 11. dubna ve Vídni. Jako důstojník byl roku 1916 na jižní frontě těžce raněn průstřelem jater a plic a mohl teprve roku 1917 začít své teologické studium ve Vídni. Jakub Kern byl naplněn myšlenkou podat smírnou oběť za rozličné urážky Boha ve světě. V roce 1920 vstoupil do premonstrátského kláštera v Gerasu, obdržel řeholní jméno Jakub a roku 1922 byl vysvěcen na kněze. Bolesti svých zranění z války obětoval Bohu a zcela se oddal do jeho svaté vůle. 26. září 1924 Jakub František zemřel při operaci ve Vídni. 26. září 1956 byly jeho tělesné pozůstatky přeneseny do klášterního kostela v Gerasu. Papež Jan Pavel II ho 21. června 1998 ve Vídni prohlásil za blahoslaveného.
Modlitba:
Bože, tys dopřál blahoslavenému Jakubu Kernovi, že úsilím o dokonalost a trpělivostí v nemocech přilnul jedině k tobě; dej, ať i my posilněni jeho přímluvou uskutečňujeme stále plněji tvůj příkaz lásky a s duchovní radostí směřujeme k tobě. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
26. říjen: svatého Gilberta, opata premonstrátského řádu
V polovině 12. století rozhodl se rytíř v Neuffontaines v Auvergne (Devět pramenů) Gilbert se souhlasem své manželky a dcery dát svůj majetek na podporu chudých a na založení klášterů. Založil ženský klášter Aubeterre, kde jeho choť Petronila a dcera Poncie a vybrané panny se staly premonstrátskými řeholnicemi a choť a dcera postupně představenými. Pak v samém Neuffontaines postavil mužský klášter s připojeným starobincem a chorobincem. Přivedl tam několik premonstrátských kanovníků a po přijetí bílého šatu se stal jejich představeným. Když po celý život byl příkladem vyzkoušené ctnosti a podivuhodné svatosti, zesnul 6. června 1152.
Modlitba:
Bože, tys zavolal svatého opata Gilberta od bohatství světa, aby se vydal cestou chudoby, dopřej, prosíme, abychom i my se vydali cestou pokory a tak sloužili bratřím. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
(Panna Maria, Královna všech svatých) 13. listopad: Všech svatých premonstrátského řádu a všech svatých z řádů řeholních kanovníků
Radostně a jedinou oslavou vzdáváme díky za všechny, kteří v premonstrátskému řádu a ve všech kanovnických řeholních řádech dosáhli křesťanské dokonalosti a žijí v nebeské slávě, to je za svaté Otce Augustina a Norberta a všechny biskupy, opaty a přestavené, kanovníky a bratry laiky, řeholnice a všechny, kteří se účastnili chvály a díla, jež se Boží milostí v našich společenstvích uskutečnilo.
Modlitba:
Bože, ty nám dnes dopřáváš slavit svaté řeholní kanovníky, uděl, prosíme, abychom na jejich přímluvu i my, kteří žijeme podle téže řehole, se také stali společníky jejich slávy. Skrze tvého Syna. Amen.
14. listopad: svatého Siarda, opata premonstrátského řádu
Siard pocházel ze šlechtického rodu, ale slavný se stal větším šlechtictvím, ušlechtilostí víry a mravů. Jako pátý opat Zahrady blažené Marie ve Frísku (Mariengaarde v diecézi Utrecht) byl vždy zářivým příkladem svým podřízeným, nikdo ho neviděl něco si ulehčit. Těm, kdo vycházeli z kláštera, doporučoval trojí: snahu o radostný počátek cesty, o její klidný průběh a rozhodnutí k věrnému návratu. Velmi pomáhal chudým. Měl veliký dar smiřovat a měl úspěch i tam, kde mnozí o možnosti obnovení míru pochybovali. Přešel k Pánu 13. listopadu 1230.
Modlitba:
Bože, ty působíš, že tví svatí žijí podle evangelia, aby byli příkladem pro mnohé, dopřej, prosíme, abychom napodobovali radostnou dobrotu a hlubokou zbožnost svatého opata Siarda. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

8. prosinec: slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
V našem řádu se udržuje od nejstarší doby zbožné mínění, že Norbert právě ke cti Neposkvrněného Početí založil svou řeholi, tedy předlouho před tím, že ono bylo 8. prosince 1854 slavně definováno. Poslyšme, co o něm píše ve své Postile Leonard Goffiné 150 let před jeho definováním: Naše početí není neposkvrněné, neboť svatý pěvec říká:
Já v nepravosti počat jsem a v hříších počala mne máti moje. Avšak ač to platí o nás všech, nicméně jsme svátostí svatého křtu omyti a prosti všeliké i viny i poskvrny hříchu. Tím jsme poněkud podobni se stali Marii Panně: hleďme, ať tu dosaženou křestní čistotu i nevinnost zachováme!!
Maria bez poskvrny počatá byla prosta i všeho následku a působení hříchu prvotního: nebylo v ní žádné přirozené hříšné náklonnosti. Nicméně však pečlivě střežila smyslů svých. Jak se varovala všelikého nebezpečí k hříchu! Jak horlivě bažila po obcování pouze s Bohem svým! Zdalipak ty budeš s to, abys svou křestní nevinnost zachoval? Nuže tedy vzdal se všech nebezpečí, buď jenom Bohu a své povinnosti živ, modli se, buď střízlivý a bdělý ustavičně, abys poklad svůj, který v křehounké nádobě chováš, vší poskvrny uchránil.
Ale i sebe čistší je odsouzena na utrpení. Co vše trpěla Panna Maria. A my,hříchy poskvrnění tvorové, nic bychom neměli, nic bychom nechtěli trpět?
Když to uvážíme, buďme trpěliví ve všem, co na nás Bůh sesílá!
Antifona k modlitbě před spaním: „ Zdrávas, Panno, která jsi ochranou Ducha svatého zvítězila bez úhony nad velkým hříchem prvního člověka“
Modlitba:
Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna, a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; na její přímluvu pomáhej i nám, ať čistí dojdeme k tobě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.