(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Z duchovního života sester, jak nám to předkládají naše Konstituce

Život v našem společenství uskutečňujeme v rozmanitých situacích každodenního života, který přizpůsobujeme podmínkám jednotlivých komunit a sester. V síle našeho všeobecného kněžství se všechny naše práce, modlitby, naše apoštolské dílo, denní povinnosti, tělesný a duševní odpočinek, dokonce i těžkosti života, když je snášíme trpělivě, stávají duchovní obětí, která se Bohu líbí skrze Ježíše Krista" – prožíváme – li je v Duchu svatém, (1 Petr 2, 5). To všechno obětujeme ve slavení eucharistie s obětí Těla Páně a přednášíme v Boží bázni Otci. Tímto způsobem zasvěcujeme svět Bohu. Naše sebeobětování denně uskutečňujeme účastí na životě církve a na poslání apoštolů, které spočívá v naslouchání a hlásání Božího slova, ve slavení liturgie a posvěcování světa, jakož i v úloze budovat v lásce naše komunity. Život v našich komunitách je uspořádán tak, aby naše domy byly také místy dobrovolného zachovávání mlčení, rozjímání, studia a sesterských rozhovorů.
Se slavením eucharistie, která je stolem slova a obětí chvály, je velmi úzce spojena liturgická modlitba církve. Jako Kongregace kanovnického založení pěstujeme společnou liturgickou modlitbu jako naše zvláštní poslání a klademe důraz na její společné konání. Určené liturgické texty rády zpíváme. Zpěv více odpovídá povaze některých částí liturgie, činí ji slavnější a spíše spojuje srdce k Boží chvále. Jsme si vědomy důležitosti modlitby,
a proto se jí horlivě věnujeme. Věrně konaná každodenní modlitba je pro každou z nás prvotní nutností. Prohlubování modlitby a všech zbožných úkonů máme za nejdůležitější část svého poslání. Společnou modlitbou rozumíme především liturgickou modlitbu konanou v chóru.
Každá sestra má věnovat čas i soukromé modlitbě. Denně věnujeme alespoň půl hodiny rozjímání. Abychom zajistily skutečný pokrok na cestě k dokonalosti a v poznání sebe, zpytujeme denně svědomí. Při soukromých pobožnostech dáváme přednost modlitbě růžence a křížové cestě. V duchu svatého Norberta se snažíme o upřímné uctívání Neposkvrněné Panny Marie a věnujeme zvláštní pozornost duchovním cvičením, která mají vztah k Matce Boží.
Společné a soukromé adorace a návštěvy eucharistického Krista svědčí o naší lásce k němu a obnovují stále eucharistickou milost.
Vnaslouchání slovu Božímu a slavení Eucharistie, přijímání svátostí, chórové a soukromé modlitbě, v nichž se projevuje kontemplativní rozměr našeho způsobu života, představují duši celého našeho apoštolátu. Ovocem slova a svátostí je viditelné i neviditelné sjednocení Božích dětí. Především slavením eucharistie se vytváří jednota v Božím lidu. Uskutečňování této jednoty v Kristu je nejvyšším cílem našich komunit. Podle učení svatého Augustina má jednota v našich komunitách přerůst v lásku, objímající všechny lidi.
Duchovní čtení konáme jednotlivě a společně. Jako duchovní četbu čteme bibli, knihy církevních Otců a jiných starších a nových učitelů duchovního života. Čtení při stolování konáme podle řádových tradic zvláště na jeho počátku ve spojení s modlitbou před jídlem.
Několikrát za rok věnujeme jeden den duchovní obnově. Podle premonstrátské tradice se častěji modlíme kající žalmy a konáme kající pobožnosti. Každý rok konáme exercicie a to tak, aby skutečně sloužily k duchovnímu růstu.
Mlčení, jehož smyslem je zklidnění a soustředění se, má být prostředkem k duchovní četbě, k modlitbě, k duševní práci. Zachováváme ho také s ohledem na kontemplativní rozměr našeho způsobu života. Při používání sdělovacích prostředků si počínáme s nutnou obezřetností a vyhýbáme se všemu, co by mohlo škodit našemu povolání.
Ve svátosti pokání vyznáváme bídu našich hříchů a velebíme milosrdenství Boží. Zde se nám v nesčetných způsobech nabízí pokoj s Bohem a církví. Toto smíření obnovujeme též se spolusestrami a všemi lidmi. Proto přijímáme tuto svátost často. Půst a zdrženlivost zachováváme podle církevních zákonů, místních obyčejů a zvyklostí domu.
Obydlí sester je podle možnosti – v jednoduchosti a hygieně – přiměřené požadavkům, které jsou na sestry kladeny. Má odpovídat požadavkům řeholního života, práce, apoštolátu a pohostinnosti. Část domu je vyhrazena jen pro sestry (klausura).
Oprávněné místo v našem životě mají tělesné a duševní občerstvení, péče o zdraví, dovolené, návštěvy, dopisování. Pravidelná rekreace, která patří do denního programu a kterou při vhodných příležitostech prodlužujeme, je důležitý prostředek osvěžení těla a ducha a upevnění společenství. Dovolená a návštěvy jsou nám příležitostí k odpočinku a jedním projevem lásky a přináležitosti k rodině. Psaní a přijímání dopisů je nám dalším cenným prostředkem pěstování sesterského rodinného a lidského společenství i apoštolátu.
Péče o zdraví každé sestry je úlohou jak jí samotné, tak komunity a představených. Chráníme se zanedbání i úzkostlivosti. Používáme vhodné přirozené prostředky, které pomáhají tělesné a duševní zdraví udržet, případně je znovu získat.
Starší a nemocné sestry se spojují s Kristem, který trpěl za spásu světa. Tím se stávají podobnými Kristu a svým způsobem pomáhají budovat naše společenství. Ostatní sestry se jich ujímají se sesterskou péčí a odpovídající pomocí. Sestry, kterým byla v nemoci nebo stáří a v nebezpečí smrti udělena svátost nemocných a viatikum, se připravují na to, že přechodem do království Božího vstoupí plně do velikonočního tajemství.
Naše sjednocení se sestrami, které zesnuly v Kristově pokoji, trvá dále a posilňuje se prostřednictvím duchovních dober. Proto na ně pamatujeme v lásce u oltáře Páně a modlíme se za ně.
Zvláštním způsobem jsou nám blízcí rodiče sester, kterým patří první místo mezi našimi dobrodinci, dále naši spolupracovníci a ti, kteří nám pomáhají v rozličných potřebách života a apoštolátu, přátelé a dobrodinci Kongregace, provincií a komunit.
Přijímání hostů, služba chudým a potřebným patří mezi tři věci, které sv. Norbert zvláště doporučuje. Proto máme otevřít srdce i ruce pro lidskou nouzi, zvláště pro nešťastné, trpící a utlačované. Naše domy mají být místem duchovního zotavení. Chceme zůstat věrné pohostinnosti doporučené svatým Norbertem, která platí neméně duši jako tělu.
Realita každodenního společného života vyžaduje, abychom všechno, čím jsme a co konáme, "vložily do společného". Náš sesterský život nalézá svou trvalou podobu v osobních vztazích vzájemné úcty, služby, důvěry, formování se, odpouštění a povzbuzení. Do celku našeho způsobu života patří pokání. K jeho uskutečňování patří také přijímání a rozlišování různých povah, trpělivým snášením odříkání a nevýhod, které s sebou každodenní práce a společný život přináší.
Náš způsob života se inspiruje také životem prvotní církve, tak jak ho začali žít apoštolé a ostatní Kristovi učedníci a učednice má být znamením společenství s církví. Aby se tyto hodnoty zachovaly, žijí sestry v komunitách, jimiž jsou právně zřízené domy, podřízené autoritě určené představené.
Ačkoli hlavní známkou námi slibovaného života jsou tři evangelní rady, stálým obracením se k Bohu a společným životem nacházíme těchto známek více a v hlubším smyslu. Praxe evangelních rad je totiž řízena láskou k Bohu a bližnímu, vždy zapojena do obecného povolání ke svatosti.

Svatí Otcové Augustine a Norberte, orodujte za nás.