(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

 

Křížová cesta v kapli sester premonstrátek, autorem je Petr Váňa

 

Přestavba Norbertina

Naše provincie má před sebou vizi kompletně fungujícího areálu Norbertina, který je otevřen všem potřebným.
V hlavní budově (v mateřinci) se podařilo postupně opravit a zprovoznit všechna čtyři podlaží objektu.
V létech 2002 – 2003 probíhala rekonstrukce 1.PP (suterénu), kdy byla zprovozněna jednak moderní kuchyně, ze které je nabídka celodenní strava jak pro strávníky ve zdejším areálu, tak pro strávníky „z venku“. Žel, v současné době si obědy pro areál necháváme dovážet z Olomouce, protože je velmi obtížné zajistit kvalitní kuchaře pro naši kuchyni. Dále byla rekonstruována prádelna pro potřeby areálu, ale i pro zájemce „z venku“. Je zde vybudovaná i plynová kotelna, která vytápí celý areál. Samozřejmě je zde i zázemí pro zaměstnance a skladové místnosti. Před uvedením do provozu požehnal nové prostory Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký.
V r. 2005 byla dokončena rekonstrukce přízemí (1.NP), kde naše provincie zřídila nestátní Domov sv. Norberta s pečovatelskou službou pro laické seniory, jejichž zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní ústavní péči. Senioři bydlí v nájemních bytech (jednotlivci, nebo manželské páry), zcela bezbariérových se základním vybavením, vedou poměrně samostatný život podle míry svých schopností, s možností dalších služeb. Mohou se také účastnit duchovního života sester v nově zrekonstruované kapli sv. Norberta. Před otevřením Domova sv. Norberta požehnal nové prostory Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký.
V r. 2006 – 2008 byla dokončena rekonstrukce dvou dalších podlaží (2. a 3.NP) a po jejich dovybavení se uskutečnilo v červnu 2008 stěhování sester i celého provozu charitního domova z vedlejších dvou budov do těchto nových, bezbariérových prostor. Charitní domov pro řeholnice zde ukončil svou činnost k červnu r. 2016. Tyto nově upravené prostory požehnal strahovský opat Michael Pojezdný, O.Praem. Všechna podlaží v objektu jsou propojena osobním i jídelním výtahem, který se vybudoval již v r. 2002.
Během oprav se podařilo získat i investiční dotace, které významně podpořily naše finanční zdroje, takže se mohlo toto velké dílo uskutečnit.
V červnu r. 2010 byla dokončena oprava kaple v mateřinci s instalací potřebného interiéru a kaple sv. Norberta byla 21.6.2010 posvěcena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Tím byla dokončena vnitřní rekonstrukce mateřince.
Od července 2016 je 3.NP využíváno pouze řádovými sestrami s potřebným soukromím (klausurou). V nižším podlaží byly upraveny další bytové buňky pro laické seniory (jednotlivce, nebo manželské páry). Tím se rozšířila kapacita stávajícího Domova sv. Norberta (DPS).
V r. 2016 se podařilo provést výměnu oken a zateplení s novou fasádou na hlavní budově (mateřinci). Objekt dostal nejen „novou tvář“, ale také a hlavně je možné už nyní vnímat citelnou úsporu energií na vytápění. Rovněž obyvatelé uvnitř objektu si pochvalují, jak se bydlení zlepšilo.
Ve dvou menších budovách, které jsou s hlavní budovou propojeny uzavřenou spojovací chodbou, bylo otevřeno v září 2009 Norbertinum - víceúčelové centrum, pro cíle zahrnující vzdělání, výchovu, orientaci a zdokonalování duchovního, humanitního a osvětového charakteru formou kurzů, seminářů, volnočasových aktivit, exerciční a terapeutické praxe. Žel, i tato činnost byla ukončena k 31. 12. 2017. Od února 2018 zde Charita Olomouc provozuje Domov sv. Anežky, který slouží chudým lidem, kteří jsou v důsledku špatného zdravotního stavu odkázáni na pomoc druhých. Provoz spojuje službu azylového domu s pečovatelskou službou v nepřetržitém čtyřiadvacetihodinovém provozu.
Celý areál Norbertina tak lépe a více odpovídá na současné potřeby, snažíme se, aby vše bylo v souladu jak s původní činností našich sester zde, tak v souladu s posláním naší Kongregace sester premonstrátek.

Využíváme této příležitosti a chceme poděkovat všem dobrodincům a příznivcům našeho společného díla, kteří nám jakýmkoliv způsobem dosud pomáhali a jak věříme, budou pomáhat i nadále. Jen tak společně dokážeme naplňovat ideály našeho Otce sv. Norberta zde v areálu Norbertina, které prospívají nejen našemu společenství, ale také a především širší veřejnosti. Všechny dárce zahrnujeme do svých společných modliteb a mešních obětí.
V Ježíši, Marii a svatém Norbertu vděčné sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka

 

 

 

 
 

Zde je pohled do některých místností 2. a 3. NP (nadzemního podlaží) v hlavní budově, kde byl do 30. června 2016 provoz Charitního domova. Postele jsou polohovací, pokoje a sociální zařízení mají dorozumívací zařízení, které je propojené s ošetřovnou a místností pečovatelky. O obytné buňky v 2. NP byla rozšířena kapacita stávajícího Domova sv. Norberta pro laické seniory.

 

Obnovení kaple svatého Norberta v hlavní budově proběhlo v létech 2008 - 2010

Ideový návrh nového interiéru.
Na druhém snímku je rada provincie při jednání s akademickým sochařem Petrem Váňou, který je navrhovatelem nového interiéru kaple.

Dvě fotografie zachycují rekonstrukci kaple ve stavu v lednu 2008.

V závěru roku 2008 sestavil pan Petr Strakoš naše varhany po dokončení stavebních úprav kůru.

Po tříměsíční pauze opět pokračujeme od poloviny října 2009 na opravě kaple svatého Norberta v mateřinci a to provedením nové betonové podlahy, na kterou se položí keramická dlažba. Před betonací se provedla izolace proti vodě, hluku a další potřebné kroky. Jsme zase o kousek blíž ke dni, ve kterém zazní slavné Te Deum.

 

Přednostně je třeba zabudovat do podlahy konvektory pro ústřední vytápění a proto se v květnu 2009 začalo s dalšími opravami tohoto prostoru. Byl vybourán starý beton a připraveno místo pro budoucí rozvody ke konvektorům po obvodu kaple, jejíchž zabudování bude následovat.

Dle našich finančních prostředků pokračujeme v opravě kaple sv. Norberta v mateřinci. Máme již nová okna, nové elektrické rozvody (vytrubkování), kompletní novou omítku a vybouranou stávající keramickou dlažbu, která byla značně poškozena předchozím uživatelem těchto prostor. Jsou vybrány dva odstíny nové španělské keramické dlažby, jejichž vzorky byly posouzeny v prostoru budoucí kaple.

Pozornost většiny sester je i na počátku roku 2010 upřena na pokračující opravy kaple. Hlavně zda se podaří ji od velikonoc používat, byť i se stávajícím svatostánkem, obětním stolem, ambonem a sedesem. Toto vše by mělo být dokončeno v závěru května (pokud bude dodržen termín dodávky).
Nová socha P. Marie i sv. Norberta bude až v další fázi, zatím použijeme sochy které máme. Kaple je již vymalovaná, dokončeno je položení dlažby, pracuje se na renovaci korpusu a kříže, opravují se a nově čalouní kostelní lavice. Zadaná je i výroba vitráže, která by měla být hotová do konce března. Pokud to všechno klapne, tak bude za co děkovat.
Fotografie zachycují lednové pokládání dlažby.

   

 

Čtvrtek 8. dubna 2010 zůstane pro nás dnem velmi vzácným a významným

V dočasné kapli ve třetí budově se slavila poslední mše svatá a následně byla slavnostně přenesena nejsvětější svátost oltářní - za zpěvu - do nové kaple sv. Norberta v mateřinci. Za doprovodu varhan zaznělo slavné Te Deum Laudamus a chvála P. Marii za přijatá dobrodiní. Druhý den 9. 4. byla slavena první mše svatá po necelých 60ti letech v tomto vzácném sakrálním prostoru. P. Bernard velmi pěkně podpořil tyto vzácné chvíle, které nám Bůh dopřál právě ve velikonočním oktávu Kristova zmrtvýchvstání.
Děkujeme našemu Bohu a také všem dobrodincům, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají.

       

 

V pátek 23. dubna 2010 byla osazena do okna naší nové kaple vitráž
o velikosti cca 6 m2, kterou zhotovil a osadil Vitrail Servis, Petr Hoplíček ze Zábřehu, www.vitrailservis.cz.
Příběh vitráže navrhl akad. sochař Petr Váňa a znázorňuje nejvzácnější momenty Dějin naší spásy: Lk 1, 5-3,22.
Příběh začíná ve chvíli, kdy Zachariáš při službě v chrámu oněmí; následuje Zvěstování P. Marii. V obou případech je zde jako Boží posel Anděl, potom se setkávají tyto dvě ženy, následuje výjev Narození Krista, kde je Ježíš, Maria a Josef, dále Simeon v chrámě. Celý výjev vrcholí velikou událostí Křtu Krista, kde je i sv. Jan Křtitel. Duch svatý - holubice - vše prostupuje.

 

Posvěcení obnovené kaple svatého Norberta

Den 21. června 2010 se nesmazatelně zapsal do dějin naší provincie i celé Kongregace a také do srdce každé z nás. Dobrý Bůh nám dopřál prožít posvěcení renovované kaple sv. Norberta v mateřinci, jejímž světitelem byl arcibiskup Mons. Jan Graubner.
V poutavé homilii nám otec arcibiskup připomněl význam a důležitost oltáře, který je znamením Kristovy přítomnosti mezi námi. Oltář je místem oběti, chvály, adorace a také stolem hostiny, na kterou máme přinést svůj dar, abychom mohli přijmout Boží obdarování.
Při vlastním obřadu svěcení oltáře byly do oltářní desky uloženy ostatky svatých mučedníků, které vlastnoručně zabudoval akad. sochař Petr Váňa, realizátor ideového návrhu na interiér této nádherné kaple. Při slavnosti zpívala schola mladých pod vedením P. Gorazda.
Této nádherné slavnosti se účastnila generální představená M. Hermana Laĺíková a spolusestry ze Slovenska, dále pozvaní pracovníci na tomto díle, vzácní hosté a dobrodinci provincie i přátelé z farnosti.
Po děkovném chvalozpěvu "Tebe Bože chválíme", a po závěrečném požehnání byli přítomní pozváni na skromné, ale srdečné pohoštění, které otevřelo prostor pro společné sdílení přítomných.
Fotogalérie

 

Nová křížová cesta

 

Instalace sedes a abaku v srpnu 2017