(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Premonstrátská spiritualita

Podle premonstrátské tradice a spirituality uskutečňujeme naše poslání uctíváním eucharistie a panenské Matky Boží Marie, společnou chválou Pána v chóru a apoštolským životem v pokání.
Eucharistická úcta
Eucharistický život uskutečňujeme zvláště denním spoluslavením Nejsvětější Oběti, častými adoracemi a návštěvami Krista v Eucharistii. Po příkladu svatého Otce Norberta se snažíme o prohloubení své víry v Něj, lásky a úcty k Němu a o smír za urážky, kterých se Mu v této Svátosti dostává.
Mariánská úcta
Úctu a lásku k Panně Marii, naší Paní, prožíváme společně i jednotlivě. Učíme se od Ní naprosté oddanosti Bohu a službě lidem. Abychom vyjádřily také svou vděčnost Bohu za všechny udělené milosti, připojujeme se k jejímu Magnificat.
Liturgická modlitba
V liturgické modlitbě se spojujeme k Boží chvále s celou Církví, a tak přispíváme do duchovního pokladu Církve, ze kterého pak ona rozdává.
Život v kajícnosti
V duchu kajícnosti podstupujeme bolestné konflikty s přítomností, když chceme svět činit více křesťanský. Jednotlivě a společně si ukládáme různá omezení jako náhradu za vlastní a cizí provinění.
Apoštolát
Náš apoštolát zahrnuje různé jeho druhy podle dané situace. Především klademe důraz na apoštolát eucharistický a mariánský a na apoštolát liturgické a prosebné modlitby a oběti.