(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Některé výroky sv. Augustina a sv. Norberta

Svatý Augustin:
Ó Bože, vzdálit se od Tebe znamená upadnout, obrátit se k Tobě znamená povstat, zůstávat v Tobě znamená existovat.
Kde je větší láska, tam namáhavá práce méně tíží.
Je-li Pán od tebe daleko, je to tvá vína. Miluj a přiblíží se ti, miluj a učiní si v tobě příbytek.
Bůh nemůže dopustit zlo, nemá-li zároveň možnost obrátit jej v dobro.
Kristus byl přijat a počat skrze víru. Nejprve se uskuteční příchod víry do srdce Panny a následně vstoupí plodnost do mateřského lůna.
Když zachovávám, co mi říká můj představený, „pase“ mně můj Pán, Hospodin.
Požehnaný Bůh, který neodmítl mou prosbu a nevzdálil ode mne své milosrdenství.
Pozdě jsem si Tě zamiloval, Kráso tak stará a přece tak nová, pozdě jsem si Tě zamiloval! Vždyť Tys byl u mne uvnitř, já však byl venku a hledal Tě tam. Já ošklivý, jsem se honil za krásami, které jsi stvořil. Byl jsi u mne, ale já nebyl u Tebe. Volal jsi a křičel, až jsi prorazil mou hluchotu. Skvěl jsi se a zářil, až jsi zahnal mou slepotu. Voněl jsi, až jsem se nadechl a toužím po Tobě. Ochutnal jsem a hladovím i žízním. Dotkl ses mne a zahořel jsem touhou po Tvém pokoji.“
Veliký jsi, ó Bože a veškeré chvály hodný; Tvá moc je veliká a Tvá moudrost je bez konce. Pohnul jsi nás k tomu, aby ve chválení Tebe bylo naše potěšení; Neboť jsi nás stvořil pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě!
Svatý Augustine, oroduj za nás!

Svatý Norbert:
Mé srdce nenašlo pokoj nikde jinde jen v Bohu, mém dobrém učitelovi.
Necením si nic tolik, jako být s Ježíšem Kristem a nemilovat nic mimo Něho.
Ten, kdo má v srdci Boha, se ničím neznepokojuje.
Tisíc světů nemá takovou cenu, jako srdce, které si zamilovalo ctnost.
Kristova škola učí získat a upevňovat jednotu srdcí.
To, co vám přinášíme, je pokoj Boží – neodmítejte ho! Není to pokoj lidský, který je zdánlivý a pokřivený.
Život v bohatství a přepychu mne neuspokojil. Když jsem ho opustil, pocítil jsem velkou radost.
U oltáře se ukazuje naše víra a naše láska k Bohu. Při zpytování svědomí ukazujeme péči, kterou máme o sebe. A naši lásku k bližnímu necháváme zazářit přijímáním hostí a chudých.
Nikdy nebudou sirotky ti, kdo s ním chtějí zůstat, jestliže uskutečňují , co podle evangelia, podle příkazu apoštolů a podle Řehole sv. Augustina slíbili. Ať Bůh, který v nás dílo obrácení a společenství započal, je završí také v den Kristův. Neboť z mnoha lidí se stane společenství těch, kdo jsou jedno srdce a jedna duše v Bohu. To bude naplnění naší jednoty po našem pozemském putování.
Doporučoval trojí: čistotu ve službě oltáři a v konání božského oficia; očišťování z přestupků a nedbalostí při kapitulu; péči o chudé a pohostinnost.
Svatý Norberte, vyslyš nás a nakloň nám Pána. Dej pocítit sílu své přímluvy všem, kdo k tobě volají o pomoc!

Svatý Norbert je také ochráncem nastávajících matek a přímluvce za neplodná manželství
Svatý Norbert měl ve velké úctě tajemství Vtělení Božího Syna, z tohoto důvodu zvolil pro začátek zasvěceného života svého i svých prvních bratří právě den Narození Páně. Bývá také znázorňován, jak klečí před Matkou Boží, která drží Dítě Ježíše a podává Jim listinu ze svých slibů.
V prvním životopise sv. Norberta (Vita A) je zmíněna zpráva o události, která se stala v Laonu. Za Norbertem přišla s pláčem jedna žena, která dlouhá léta žila v neplodném manželství. Prosila ho, aby mohla opustit manžela a vzdát se světa, když nemají žádného potomka. Norbert jí na to prorocky odpověděl:“ Ne tak, ale záhy budeš mít syna. Nenecháš ho jako dědice pro svět, ale hned po narození ho zasvětíš Bohu. Po něm porodíš ještě další děti, se kterými svůj majetek i sebe odevzdáš klášteru, abys potom sama sloužila Bohu“. Žena tomu uvěřila a zanedlouho se jí narodil syn Mikuláš, který potom vstoupil do kláštera v Prémontré.
Úcta k sv. Norbertu a prosby o jeho přímluvu při příchodu nového života na tento svět jsou u nás dochovány např. v Hodinkách je cti a chvále sv. Norberta z r. 1749. Svatý Norbert je také vzýván jako „patron neplodných manželství“ a „patron šťastného porodu“.
Je jistě velkým Božím darem, můžeme-li mít takového pomocníka a přímluvce právě v záležitostech daru nového života. Kéž nás sv. Norbert učí a vybízí k jeho stálému využívání.
Svatý Norberte, oroduj za nás!

Modlitba k svatému Norbertu za šťastné narození dítěte
„Svatý Norberte, velký a věrný služebníku Boží! Ty jsi zvláštním způsobem uctíval svaté a podivuhodné narození našeho Spasitele, kterého nejčistší Panna Maria, jeho Matka, počala bez poskvrny a porušení svého panenství a porodila ho beze vší bolesti. Proto jsi i vznik svého premonstrátského řádu spojil se dnem narození Ježíše Krista.
Proto tě v pokoře prosím, svatý Norberte, jako zvláštního ochránce, aby mi Bůh dal na tvou přímluvu milost donosit a porodit tento plod života. Ať také dá svou milost, aby toto počaté dítě bylo křtem přijato do Kristovy církve a Jemu, našemu Pánu, celý život věrně sloužilo, abychom nakonec spolu dosáhli věčné spásy. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.